WYNIKI ŚNIEŻKI PO SZEŚCIU MIESIĄCACH

29 Июля 2004
Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA, wiodąca spółka z Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA, podsumowała wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2004 roku. Przychody spółki wyniosły 160,55 mln zł, a zysk netto 10,73 mln zł. W porównaniu z pierwszym półroczem ubiegłego roku ŚNIEŻKA odnotowała wzrost przychodów o 18 %, co dało sprzedaż w wysokości 160,55 mln zł (w I półroczu 2003 roku sprzedaż wyniosła 135,97 mln zł).Zadawalający jest także zysk spółki, który ukształtował się na poziomie 13,81 mln zł (zysk brutto) i 10,73 mln zł (zysk netto). Wartość księgowa FFiL ŚNIEŻKA SA po 6 miesiącach 2004 roku wyniosła 123,71 mln zł. Spółka utrzymuje także wysokie wskaźniki rentowności, stopa zwrotu z aktywów (ROA) wyniosła 4,85%, a stopa zwrotu z kapitału (ROE) 8,84%.

Na wyniki ŚNIEŻKI w pierwszym półroczu 2004 roku duży wpływ miała realizowana przez spółkę strategia rozwoju mająca na celu zwiększenie sprzedaży i udziału w rynku farb i lakierów w Polsce. W szczególności znaczne środki finansowe Spółka przeznaczyła na ogólnopolską kampanię reklamową. Na wielkość zysku wpływ miało także utworzenie rezerwy na koszty wycofania z rynku (głównie ukraińskiego) partii farb o obniżonej jakości. Takie działanie Spółki jest podyktowane troską o satysfakcję Klientów i wysoką jakość produktów.

"Zarząd podtrzymuje prognozę wyników na rok 2004 dotyczącą zysku i przychodów ze sprzedaży. Prognoza ta zakłada osiągnięcie w 2004 roku skonsolidowanego zysku netto na poziomie 30,4 mln PLN oraz skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w wysokości 404,3 mln PLN. Jednak ze względu na fakt, że Spółka przyjęła zasady prezentacji wyników zgodnie ze standardem MSSF ze skutkiem od 1 stycznia 2004 r., prognoza przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej uwzględniająca nowe zasady prezentacji wyniesie 381,9 mln PLN, tj. 404,3 mln PLN minus 22,5 mln PLN planowanych premii pieniężnych, rabatów. Dotychczas premie pieniężne (bonusy) zaliczane były do pozostałych kosztów operacyjnych, obecnie zmniejszają one przychody ze sprzedaży. Zmiana ta nie ma wpływu na wysokość zysków prezentowanych w sprawozdaniu finansowym. 16 sierpnia Spółka opublikuje wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA, które w pełni przedstawią nasze dokonania" - powiedział Witold Waśko, Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu FFiL ŚNIEŻKA SA.