Sprzedaż akcji Śnieżki zakończona dużą nadsubskrypcją

16 Декабря 2003
Producent Farb i Lakierów Śnieżka S.A. zakończył sprzedaż akcji serii F w ramach Publicznej Oferty Akcji. Średnia redukcja w Transzy Inwestorów Detalicznych wyniosła 93,8 %, a w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 42,4%. W dniach 8 -12 grudnia 2003 r. odbyły się zapisy na akcje serii F w ramach publicznej emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. 15 grudnia 2003 roku Emitent dokonał przydziału 2.100.000 akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 22 zł za akcję. W ramach subskrypcji akcji serii F złożono zapisy na 7 967 371 akcji. 2.100.000 akcji serii F przydzielono 3 274 osobom w Transzy Inwestorów Detalicznych oraz 38 podmiotom w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 46.200.000 zł.

Na podstawie pkt. 1.10.2.9 Rozdziału III Prospektu emisyjnego postanowiono dokonać przesunięcia liczby akcji pomiędzy transzami i ustalić ostateczny podział transz w następujący sposób:- Transza Inwestorów Instytucjonalnych  - 1.800.000 akcji- Transza Inwestorów Detalicznych – 300.000 akcji.

W ramach wtórnego publicznego obrotu (na podstawie zapisów Prospektu Emisyjnego) zostanie przydzielone 2.100.000 szt. Praw do Akcji serii E.

Na podstawie udzielonych pełnomocnictw Oferujący (BDM PKO BP S.A.) złoży w imieniu inwestorów zlecenia zakupu PDA serii E  na 5 867 371 szt. (zgodnie z zasadami określonymi w Dokumencie Informacyjnym stanowiącym załącznik nr VI do prospektu emisyjnego). W związku z powyższym średni stopień alokacji zleceń zakupu PDA serii E wyniesie 35,8%