ŚNIEŻKA NADAL W GÓRĘ

10 Мая 2004
Zarówno Grupa kapitałowa Śnieżka jak również FFiL Śnieżka S.A. nadal notują dobre wskaźniki dynamiki dotyczące przychodów ze sprzedaży. W kwietniu 2004 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosły 39,7 mln zł i były o 27% wyższe w porównaniu do kwietnia 2003r., przychody ze sprzedaży Śnieżka S.A. w kwietniu wyniosły 35,5 mln i były o 18% wyższe w porównaniu do kwietnia 2003r. Dobre kwietniowe wyniki przyczyniły się także do wyników sprzedażowych za cztery pierwsze miesiące 2004 roku. Grupa Kapitałowa Śnieżka odnotowała przychody w wysokości 111,3 mln - wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2003r. o 41 %. Natomiast przychód ze sprzedaży FFiL Śnieżka S.A. za 4 miesiące wyniósł 96 mln i wzrósł o 28% w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku.

Bardzo dobre wyniki Śnieżki są przejawem realizacji strategii spółki. Poczynione wcześniej inwestycje w dystrybucję wyrobów, a także zaangażowanie w spółki zależne wciąż przynoszą efekty. Na wzrost sprzedaży Grupy i Spółki w 2004 roku duży wpływ miało powiększenie Grupy kapitałowej w październiku 2003 roku o ŚNIEŻKĘ UKRAINA (51% udziałów),która jest największym i najszybciej rozwijającym się podmiotem zależnym w Grupie kapitałowej, a także  powiększenie w lipcu 2003 roku o spółkę HADROKOR (50% udziałów) - producenta wyrobów antykorozyjnych.