ŚNIEŻKA DALEJ W GÓRĘ

5 Августа 2004
Grupa Kapitałowa ŚNIEŻKA, jak również Spółka dominująca FFiL ŚNIEŻKA SA utrzymują dobrą dynamikę sprzedaży. W lipcu 2004 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosły 45,41 mln zł i były o 19% wyższe w porównaniu do lipca 2003 roku; przychody ze sprzedaży Spółki wyniosły 39,01 mln zł i były o 10% wyższe w porównaniu do lipca roku ubiegłego. Biorąc pod uwagę siedem miesięcy 2004 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wzrosły w porównaniu do analogicznego okresu 2003 roku o 26%, natomiast przychody ze sprzedaży FFiL ŚNIEŻKA SA w układzie narastającym za 7 pierwszych miesięcy 2004 roku wzrosły o 16% osiągając poziom 199,6 mln zł. Począwszy od maja br. FFiL ŚNIEŻKA SA prezentuje swoje dane według wymogów MSSF.

16 sierpnia opublikowane zostaną wyniki Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA za II kwartał 2004 roku, które pomimo dużych inwestycji firmy mających na celu polepszenie pozycji rynkowej powinny w pełni zadowolić Akcjonariuszy i potwierdzić informacje o realizacji przez Spółkę przedstawionych prognoz.  "Pomimo zaobserwowanej w lipcu słabszej koniunktury gospodarczej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, miesiąc ten okazał się dla Śnieżki bardzo dobry. Zarówno wyniki jednostkowe, jak i skonsolidowane pokazują, że realizujemy przyjętą politykę mającą na celu umacnianie pozycji i zwiększenie udziału ŚNIEŻKI w rynku. Jest to między innymi rezultatem prowadzonych przez nas intensywnych działań marketingowych" - powiedział Piotr Mikrut, Prezes Zarządu FFiL ŚNIEŻKA SA.