Raport bieżący Nr 8/2006

9 Марта 2006
Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2005 roku Zarząd FFiL Śnieżka S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz wszystkich raportów bieżących i okresowych opublikowanych w 2005 roku.

Raporty bieżące:

Raport bieżący Nr 1/2005 z dnia 11 stycznia 2005: Przychody ze sprzedaży w 2004 roku

Raport bieżący Nr 2/2005 z dnia 17 stycznia 2005: Zbycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący Nr 3/2005 z dnia 31 stycznia 2005: Terminy publikacji raportów okresowych

Raport bieżący Nr 4/2005 z dnia 7 lutego 2005: Przychody ze sprzedaży w styczniu 2005 roku

Raport bieżący Nr 5/2005 z dnia 11 lutego 2005: Rejestracja przez sąd zmiany nazwy, siedziby, wysokości i struktury kapitału zakładowego jednostki zależnej

Raport bieżący Nr 6/2005 z dnia 8 marca 2005: Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej

Raport bieżący Nr 7/2005 z dnia 30 marca 2005: Zmiana warunków znaczącej umowy

Raport bieżący Nr 8/2005 z dnia 1 kwietnia 2005: Umowy kredytowe

Raport bieżący Nr 9/2005 z dnia 1 kwietnia 2005: Powierzenie funkcji Wiceprezesa Zarządu

Raport bieżący Nr 10/2005 z dnia 4 kwietnia 2005: Prognoza wyników na rok 2005

Raport bieżący Nr 11/2005 z dnia 7 kwietnia 2005: Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej w I kwartale 2005

Raport bieżący Nr 12/2005 z dnia 13 kwietnia 2005: Propozycja wypłaty dywidendy

Raport bieżący Nr 13/2005 z dnia 10 maja 2005: Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej po 4 miesiącach 2005 roku

Raport bieżący Nr 14/2005 z dnia 10 maja 2005: Termin i porządek obrad ZWZA spółki

Raport bieżący Nr 15/2005 z dnia 24 maja 2005: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport bieżący Nr 16/2005 z dnia 31 maja 2005: Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący Nr 17/2005 z dnia 6 czerwca 2005: Zwięzła ocena sytuacji sporządzona przez Radę Nadzorczą

Raport bieżący Nr 18/2005 z dnia 7 czerwca 2005: Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej po 5 miesiącach 2005 roku

Raport bieżący Nr 19/2005 z dnia 13 czerwca 2005: Projekty uchwał ZWZA

Raport bieżący Nr 20/2005 z dnia 17 czerwca 2005: Terminy wypłaty dywidendy

Raport bieżący Nr 21/2005 z dnia 22 czerwca 2005: Uchwały ZWZA

Raport bieżący Nr 22/2005 z dnia 22 czerwca 2005: Oświadczenie w zakresie przestrzegania Ładu Korporacyjnego

Raport bieżący Nr 23/2005 z dnia 22 czerwca 2005: Powołanie osób nadzorujących

Raport bieżący Nr 24/2005 z dnia 28 czerwca 2005: Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na ZWZA

Raport bieżący Nr 25/2005 z dnia 28 czerwca 2005: Zbycie aktywów o znacznej wartości przez jednostkę zależną

Raport bieżący Nr 26/2005 z dnia 7 lipca 2005: Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej po 6 miesiącach 2005 roku

Raport bieżący Nr 27/2005 z dnia 9 sierpnia 2005: Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej po 7 miesiącach 2005 roku

Raport bieżący Nr 28/2005 z dnia 7 września 2005: Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej po 8 miesiącach 2005 roku

 

Raporty okresowe:

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny z dnia 1 marca 2005 za 4 kwartał 2004 roku

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny z dnia 16 maja 2005 za 1 kwartał 2005 roku

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny z dnia 16 sierpnia 2005 za 2 kwartał 2005 roku

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny z dnia 14 listopada 2005 za 3 kwartał 2005 roku

Raport półroczny z dnia 30 września 2005 za I półrocze 2005 roku

Skonsolidowany raport półroczny z dnia 28 października 2005 za I półrocze 2005 roku

 

Raport roczny z dnia 5 maja 2005 za rok 2004

Skonsolidowany raport roczny z dnia 12 maja 2005 za rok 2004

Wszystkie wyżej wymienione raporty są dostępne w siedzibie spółki oraz na stronie internetowej www.inwestor.sniezka.pl .