Raport bieżący Nr 7/2006

1 Марта 2006
Deklaracja wypłaty dywidendy Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o podjęciu decyzji dotyczącej wypłaty dywidendy z zysku za 2005 rok.

Kontynuując przyjętą w spółce politykę dywidendy Zarząd będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie 25% zysku netto na wypłatę dywidendy w wysokości 0,44 zł na 1 akcję. Łączna kwota przeznaczona na dywidendę wyniesie 6 248 000 zł. Ostateczną decyzję co do wysokości dywidendy podejmie ZWZA, które zostało zwołane na dzień 17 marca 2006 roku.