Raport bieżący Nr 7/2005

30 Марта 2005
Zmiana warunków znaczącej umowy Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. informuje, że w dniu 30 marca 2005 został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/4956/00 z dnia 29 maja 2000 roku zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Istotne zmiany dokonane w treści umowy:

-  limit wierzytelności został ustalony na kwotę 8 mln zł

- okres wykorzystania limitu został wydłużony do dnia 29 września 2006 roku

- jako zabezpieczenie umowy przyjęto: zastaw na zapasach, zastaw na środkach trwałych, cesję należności, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

Łączna wartość wszystkich umów zawartych przez emitenta i podmiot zależny z Raiffeisen Bank Polska S.A.i Raiffeisen Leasing Polska S.A. wynosi 13,9 mln złotych, czyli przewyższa 10% wartości kapitału własnego emitenta, co stanowi kryterium uznania tej umowy za znaczącą.