Raport bieżący Nr 6/2006

1 Марта 2006
Zwięzła ocena sytuacji spółki Wypełniając zapisy zasady nr 18 Dobrych praktyk, Zarząd FFiL Śnieżka S.A. przekazuje do publicznej wiadomości zwięzłą ocenę sytuacji spółki sporządzoną przez Radę Nadzorczą.

 Zwięzła ocena sytuacji w Fabryce Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie sporządzona przez Radę Nadzorczą Spółki

 

  I. Wyniki ekonomiczno – finansowe za 2005 rok

1.    Wielkość sprzedaży wyniosła 304.813 tys. zł  i  jest to 1,5% wzrostu do ubiegłego roku.

2.    Zysk netto osiągnięto w  wysokości 25.089 tys. zł.;co oznacza przyrost o 4,1% do wykonania roku ubiegłego.

3.    Nastąpił 40% przyrost środków trwałych

  

  II. Bieżąca sytuacja w Spółce

1.    Zarząd działa na podstawie zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą w dniu 22.12.2005r planów na 2006 rok.

             

2.    Plan marketingu zakłada intensywną kampanię reklamową w celu zwiększenia wielkości sprzedaży i pozyskanie nowych odbiorców tak w kraju jak i zagranicą. Szczególny nacisk zostanie położony na promocje dwóch marek Magnat i Disney (segment Premium).

 

 

3.    Przekazane do eksploatacji w 2005 r środki trwałe o wartości 34.803 tys. zł  w pełni zaspokoją zwiększone zapotrzebowanie rynku na wyroby Spółki, na poszerzenie asortymentu wyrobów,  na poprawę jakości jak również wdrażanie nowych wyrobów.

4.    Spółka posiada potencjał i pozycję gwarantujące dobre zwiększenie konkurencyjności oraz realizację jeszcze lepszych wyników w następnych latach. Optymistycznie oceniamy ekspansję Spółki na kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Podejmowane są również działania w celu rozszerzenia sprzedaży na rynku Unii Europejskiej.

5.    Rada Nadzorcza analizując wyniki roku ubiegłego, obecny stan zarówno finansowy jak i gospodarczy ocenia bieżącą sytuacją w Spółce jako dobrą. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia dotychczasowe działania i zamierzenia Zarządu Spółki.

6.    Rada Nadzorcza nie dostrzega żadnych zagrożeń mogących zaszkodzić przyszłościowej działalności Spółki.