Raport bieżący Nr 6/2005

8 Марта 2005
Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. podaje do publicznej wiadomości, że:

1) Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA w układzie narastającym po 2 miesiącach 2005 roku wyniosły 34 320 tys. zł., co daje dynamikę sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu 2004 roku 99,6 %.

2) Przychody są wykazywane w wartości godziwej należnej uwzględniającej kwoty rabatów handlowych oraz należnych premii pieniężnych. Powyższe dane są prezentowane według wymogów MSSF.