Raport bieżący Nr 6/2004

5 Февраля 2004
Przychody ze sprzedaży w styczniu Raport bieżący Nr 6/2004

Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. z siedzibą w Lubzinie podaje do publicznej wiadomości w trybie art. 81 ust. 1 pkt 2 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, że1) Przychody ze sprzedaży FFiL ŚNIEŻKA S.A. w styczniu 2004 roku wyniosły 13.960,1 tys zł., co daje dynamikę sprzedaży w stosunku do stycznia 2003 roku 128%. 2) Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” w styczniu 2004 roku wyniosły  15,8 mln zł., co daje dynamikę sprzedaży w stosunku do stycznia 2003 roku 133%.

Dane powyższe są podane w wartości netto po odjęciu rabatów pieniężnych.