Raport bieżący Nr 58/2004

28 Декабря 2004
Nabycie i umorzenie obligacji własnych W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2004 oraz na podstawie art. 25 ustawy o obligacjach Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. informuje, że spółka nabyła 625 sztuk obligacji zamiennych na akcje FFiL Śnieżka S.A. w celu ich umorzenia. W związku z tym w dniu 28 grudnia 2004 roku Zarząd podjął decyzję o umorzeniu w/w obligacji. Cena nabycia jest równa wartości nominalnej obligacji tj. 62,5 tys. PLN. Umorzona liczba obligacji dawała prawo do zamiany na 62 500 sztuk akcji serii C i takiej samej liczby głosów. Po umorzeniu łączna liczba obligacji wynosi 18 250 sztuk, a po zamianie na akcje serii C dadzą one prawo do 1 825 000 głosów na walnym zgromadzeniu emitenta. Ogólna liczba głosów z uwzględnieniem obecnej liczby akcji po zamianie wszystkich pozostałych obligacji wyniesie 18 025 000. Proces zamiany obligacji na akcje rozpocznie się w 2006 roku.