Raport bieżący Nr 53/2004

15 Ноября 2004
Prognoza wyników W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2003 Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A., po analizie wyników finansowych zrealizowanych po 3 kwartałach b.r. podaje do publicznej wiadomości zmienioną prognozę wyników Grupy Kapitałowej na rok 2004:

przychody ze sprzedaży wyniosą od 358,0 do 360,0 mln PLN zgodnie z MSSF

zysk operacyjny od 30,0 do 31,0 mln PLN

zysk netto od 29,0 do 31,0 mln PLN.

Zmiana prognozy wystąpiła głównie z powodu dwóch czynników:

-         techniczno-formalnych opóźnień w uruchomieniu produkcji spółki Śnieżka Sp. z o.o. z siedzibą w Wistowej na Ukrainie (Śnieżka Ukraina II)

-         negatywnego wpływu zmian kursowych

Jednocześnie Zarząd informuje o wstępnej prognozie na 2005 rok (przed zatwierdzeniem budżetu przez Radę Nadzorczą),w której zakłada osiągnięcie następujących wyników skonsolidowanych:

wzrostu przychodów w porównaniu do roku 2004 o 10-20%,

wzrostu zysku operacyjnego o 25-35%

Powyższe prognozy zostały przygotowane przy założeniu kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych na obecnym poziomie. Na powyższe wielkości wpływ będą miały spółki obejmowane konsolidacją sprawozdań finansowych: FFiL Śnieżka S.A., Hadrokor Sp. z o.o., Farbud Sp. z o.o., Anser-Ukraina Sp. z o.o., Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o, Białorusko-Polska Śnieżka Sp. z o.o. oraz planowane włączenie do konsolidacji spółki Śnieżka Sp. z o.o. z siedzibą w Wistowej na Ukrainie począwszy od wyników I kwartału przyszłego roku. Emitent będzie na bieżąco monitorował możliwość realizacji prognozowanych wyników, natomiast w okresach kwartalnych przedstawi oceny i ewentualne korekty założonych planów.