Raport bieżący Nr 51/2004

8 Октября 2004
Zawarcie znaczącej umowy Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. z siedzibą w Lubzinie podaje do publicznej wiadomości, że:

W dniu 8 października 2004 roku została zawarta umowa ubezpieczenia ryzyka kredytu kupieckiego z opcją windykacji należności pomiędzy Fabryką Farb i Lakierów Śnieżka S.A. a  Towarzystwem Ubezpieczeniowym Euler Hermes S.A. z siedzibą w Warszawie. Istotne warunki umowy:

-         przedmiotem ubezpieczenia jest ochrona ryzyka kredytu kupieckiego udzielanego przez FFiL Śnieżka S.A. z tytułu sprzedaży lub dostawy towarów i usług 

-         ochrona ubezpieczeniowa obejmuje obroty handlowe w kraju i za granicą 

-         okres obowiązywania ubezpieczenia od 1 października 2004 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku

-         udział własny ubezpieczającego  (FFiL Śnieżka S.A.) został określony na 15% kwoty roszczenia

-         minimalna kwota składki wynosi 260 tys. PLN

-         maksymalna wysokość odszkodowania może wynieść 30 krotność zapłaconej składki

Pozostałe zapisy nie odbiegają w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju umów ubezpieczeniowych. Jest to jedyna umowa zawarta pomiędzy emitentem a Towarzystwem Ubezpieczeniowym Euler Hermes S.A. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest kwota maksymalnej wysokości odszkodowania przekraczająca 10% kapitałów własnych FFiL ŚNIEŻKA S.A.