Raport bieżący Nr 5/2004

31 Января 2004
Objęcie akcji POLIFARB KALISZ SA Raport bieżący Nr 5/2004

 Zarząd FFiL Śnieżka S.A. z siedzibą w Lubzinie podaje do publicznej wiadomości w trybie art.81 ust. 1 pkt 2 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 11/2003, że

 W dniu 31 stycznia 2004 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLIFARB KALISZ S.A., na którym podjęto decyzję o emisji akcji serii C i D.

W wyniku emisji kapitał zakładowy POLIFARB KALISZ S.A. wynosić będzie 3.833.849,54 zł.

Na mocy wcześniejszego porozumienia zawartego 4 grudnia 2003 roku, FFiL "Śnieżka" S. A. podpisała w dniu 31 stycznia 2004 roku umowę objęcia 1 111 000 sztuk akcji serii D  w podwyższonym kapitale spółki POLIFARB KALISZ S.A.. W wyniku tej operacji FFiL„Śnieżka” S.A. będzie posiadać 50,14 %  kapitału spółki POLIFARB KALISZ S.A. Za pakiet kontrolny FFiL „Śnieżka” S.A. zapłaci 1.922.030,00 zł.

Umowa wejdzie w życie w momencie zarejestrowania podwyższenia kapitału POLIFARB KALISZ S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym.