Raport bieżący Nr 44/2004

27 Августа 2004
Zmiana warunków znaczącej umowy Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. informuje, że:

W dniu 26 sierpnia 2004 roku został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/4956/00 z dnia 29 maja 2000 roku zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Istotne zmiany dokonane w treści umowy:

-  limit wierzytelności został obniżony z kwoty 17 mln zł do kwoty 12 mln zł

- wycofane zostało dotychczasowe zabezpieczenie w postaci bonów skarbowych o wartości nie mniejszej niż 5.250.000,-  zł

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych FFiL ŚNIEŻKA S.A.