Raport bieżący Nr 4/2005

7 Февраля 2005
Przychody ze sprzedaży w styczniu 2005 roku Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. podaje do publicznej wiadomości, że:

1) Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA w styczniu 2005 roku wyniosły 18 812 tys. zł., co daje dynamikę sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu 2004 roku 125 %.

2)   Przychody są wykazywane w wartości godziwej należnej uwzględniającej kwoty rabatów handlowych oraz należnych premii pieniężnych. Powyższe dane są prezentowane według wymogów MSSF.