Raport bieżący Nr 35/2004

22 Июня 2004
Treść uchwał powziętych przez ZWZA Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. z siedzibą w Lubzinie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2004 roku:

Uchwała  Nr 1/2004Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2004 roku w sprawie wyboru PrzewodniczącegoZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 1Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. z siedzibą w Lubzinie w osobie Pana Stanisława Cymbor.

Uchwała  Nr 2/2004Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia następującego  porządku obrad.

Postanawia:

§ 11.Otwarcie obrad 2.Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał4.Przyjęcie porządku obrad 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej 6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2003 rok.7.Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz propozycji podziału zysku za 2003 rok8.Podjęcie uchwał w sprawach:a)Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2003 rokb)Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA"S.A. za 2003 rokc)Podziału zysku netto za 2003 rokd)Udzielenia członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 roke)Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej f)Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej g)Zmian zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki  9.Wolne wnioski 10.Zamknięcie obrad

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała  Nr 3a/2004Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2004 roku w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 1Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Kazimierza Mikruta

Uchwała  Nr 3b/2004Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2004 roku w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 1Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie PanaJanusza Kęsek

Uchwała  Nr 3c/2004Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2004 roku w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 1Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Rafała Mikruta

Uchwała  Nr 4/2004Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2003 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr VII/45/2004 z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2003 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie postanawia:

§ 1Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie za 2003 rok. § 2Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie za 2003 rok na które składa się: - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego- Bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę         -  198 066 429,00- Rachunek zysków i strat, który wykazuje zysknetto w wysokości              -   19 743 383,28- Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnychwykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę       -   51 554 881,28 - Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę           -   60 854 050,89    - Dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 3Zatwierdzane dokumenty o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

Uchwała  Nr 5/2004Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2003 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr VII/43/2004 z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2003 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie postanawia:

§ 1Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie za 2003 rok na które składa się: - Skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę        - 222 167 882,95- Skonsolidowany rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości            -  19 308 522,52- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę     -  51 739 910,16 - Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnegoo kwotę  -           -  60 337 820,27   

§ 3Zatwierdzane dokumenty o których mowa w § 1 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

Uchwała  Nr 6/2004Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2004 roku w sprawie podziału zysku netto za 2003 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 6 ust 7 Statutu Spółki i Uchwały Rady Nadzorczej Nr VII/45/2004 z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2003 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie 34a postanawia:

§ 1Zysk netto za 2003 rok w wysokości 19 743 383,28 przeznaczyć na :1.Dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 0,35 zł (zero złotych trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję- tj.   w łącznej kwocie                    4 970 000,--  Dniem dywidendy jest dzień 07 lipca 2004 roku.     ¦ Wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 30 września 2004 roku.

2.Wynagrodzenie dla Akcjonariuszy Założycieli, posiadaczy świadectw    założycielskich w wysokości 0,5% zysku netto dla każdego założyciela w    kwocie:  394 868,-

3.Pozostałą kwotę w wysokości                   14 378 515,28  przeznaczyć na fundusz rezerwowy

4.Zysk nie podzielony z lat ubiegłych w wysokości               12 267 910,28     przeznaczyć na fundusz zapasowy.

§ 2Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Uchwała  Nr 7a/2004Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Panu Kazimierzowi Mikrutowi absolutorium z wykonania przez niego nałożonych obowiązków w 2003 roku.

Uchwała  Nr 7b/2004Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Panu Witoldowi Waśko absolutorium z wykonania przez niego nałożonych obowiązków w 2003 roku.

Uchwała  Nr 7c/2004Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Krzak absolutorium z wykonania przez niego nałożonych obowiązków w 2003 roku.

Uchwała  Nr 7d/2004Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Mikrutowi absolutorium z wykonania przez niego nałożonych obowiązków w 2003 roku.

Uchwała  Nr 7e/2004Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Pater absolutorium z wykonania przez niego nałożonych obowiązków w 2003 roku.

Uchwała  Nr 7f/2004Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Wiatr absolutorium z wykonania przez niego nałożonych obowiązków w 2003 roku.

Uchwała  Nr 7g/2004Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Marcie Mikrut-Grobelny absolutorium z wykonania przez niego nałożonych obowiązków w 2003 roku.

Uchwała  Nr 7h/2004Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Cymborabsolutorium z wykonania przez niego nałożonych obowiązków w 2003 roku.

 

Uchwała  Nr 8/2004Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2004 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych i § 12 ust 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. z siedzibą w Lubzinie postanawia

§ 1Określić liczbę Członków Rady Nadzorczej na 7 osób.

§ 2W związku z postanowieniem § 1 skład Rady Nadzorczej zostanie powiększony o 2 osoby.

§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 9a/2004Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AkcjonariuszyFabryki Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2004 r. w sprawie uzupełniającego wyboru członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A. z siedzibą w Lubziniepostanawia

§1Wybrać do Rady Nadzorczej Pana Jakuba Bentke.

§2Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 9b/2004Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AkcjonariuszyFabryki Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2004 r. w sprawie uzupełniającego wyboru członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A. z siedzibą w Lubziniepostanawia

§1Wybrać do Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Łapińskiego.

§2Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała  Nr 10/2004Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 13 ust 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie postanawia

§ 1

Zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie przyjęty Uchwałą Nr VII/44/2004 Rady Nadzorczej w dniu 31 maja 2004 roku w brzmieniu ujętym w odrębnym załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2004Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A.  z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 21 czerwca 2004 rokuw sprawie zmiany Uchwały Nr XI/2002 z dnia 20 marca 2002 roku dotyczącej zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej ujętej    w Uchwale Nr VII/46/2004 z dnia 31 maja 2004 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć nowe zasady wynagrodzenia Członków Zarządu.

§ 1 1.Wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z trzech elementów ·Miesięcznego wynagrodzenia podstawowego·Kwartalnej premii·Nagród za szczególne osiągnięcia   2.Miesięczne wynagrodzenie podstawowe ustala się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za czwarty kwartał poprzedniego roku jako krotność tego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw  publikowana jest w Monitorze Polskim w obwieszczeniu Prezesa GUS3.Kwartalna premia przyznawana po ocenie kwartalnych wyników finansowych Spółki 4.Nagrody przyznawane są za szczególne osiągnięcia poszczególnych Członków Zarządu

§ 2 1.Miesięczne wynagrodzenie dla Prezesa Zarządu ustala się na poziomie do 10-krotnego miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia ustalonego w § 1 ust.2 2.Miesięczne wynagrodzenie dla Członków Zarządu ustala się na poziomie do 6-krotnego miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia ustalonego              w § 1 ust. 2 3.Premię kwartalną ustala się w wysokości do 40% wynagrodzenia podstawowego za dany kwartał

Niniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia upoważnia się Radę Nadzorczą do:  - indywidualnego ustalenia wynagrodzeń dla Prezesa Zarządu i Członków Zarządu w granicach ustalonych w § 2 niniejszej uchwały w drodze stosownych uchwał Rady Nadzorczej, biorąc pod uwagę poziom wynagrodzeń Członków Zarządu w podobnych Spółkach o zbliżonej wielkości zatrudnienia oraz konkurencją na rynku pracy- indywidualnego ustalania wysokości nagrody rocznej biorąc pod uwagą całokształt osiągnięć Spółki w danym roku.  § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" Spółka Akcyjna Lubzina 34 a§1Rada Nadzorcza jest organem sprawujący nadzór nad działalnością Spółki funkcjonującym na podstawie przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych, statutu Spółki oraz uchwał walnego Zgromadzenia, w takim zakresie, w jakim w myśl ustawy wiążą one Radę, oraz na podstawie niniejszego regulaminu.§ 21.Rada Nadzorcza składa się  z pięciu do siedmiu członków.2.Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej jej członkowie wybierają z grona członków Rady Nadzorczej posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii A Przewodniczącego Rady Nadzorczej systemem rotacyjnym w porządku alfabetycznym nazwisk. Wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Rady Nadzorczej wybiera się z grona pozostałych członków.3.Zmiana funkcji określonych w ust 2 dokonuje się w drodze uchwały powziętej bezwzględną większością głosów Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.4.Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. 5.Mandaty Członków Rady wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie zarządu działalności spółki oraz sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.6.Kadencja osób o których mowa w ust 2 kończy się z dniem upływu kadencji całej Rady Nadzorczej.7.Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa przed upływem kadencji :- wskutek rezygnacji złożonej na piśmie, na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej - wskutek odwołania - w razie śmierci8.Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

§31.Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest dochować staranności wymaganej w obrocie profesjonalnym, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności, przy przestrzeganiu przepisów prawa, statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, w takim zakresie, w jakim wiążą one Radę, niniejszego regulaminu, z uwzględnieniem celu Spółki, przedmiotu jej działalności oraz aktualnej i spodziewanej sytuacji finansowej.2.Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania aby otrzymać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalność spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. 3. O zaistniałym  konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zbierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. 4.Członek Rady Nadzorcze powinien umożliwić zarządowi przekazania w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.

§41.Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki nadzorcze w sposób kolegialny 2.Rada Nadzorcza może delegować członków Rady do określonych zadań nadzorczych 3.Członek Rady Nadzorczej delegowany do stałych czynności nadzorczych będzie składać Radzie Nadzorczej (w punkcie - sprawy bieżące) relacje z zaistniałych na danym odcinku nieprawidłowych, szkodliwych dla Spółki i nie zgodnych z prawem działań. 4.Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wiadomości związanych z działalnością spółki, które poznali w związku ze sprawowaniem mandatu.

§51.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.2.W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki 3.Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:1. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,2. ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 §2 pkt. 1 KSH, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 3. ocena  wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia straty,4. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o których mowa w pkt 2) i 3),5. zatwierdzanie przygotowanych przez Zarząd planów :- rocznego planu rzeczowo-finansowego inwestycji,- rocznego planu sprzedaży wyrobów i towarów handlowych,- rocznego planu wydatków na reprezentację, reklamę i koszty handlowe,- planu rocznego zatrudnienie i wynagrodzeń,- rocznego planu finansowego spółki,6.Zatwierdzenie regulaminów i ich zmiany1.Regulaminu Organizacyjnego2.Regulaminu Wynagrodzeń pracowników3.Regulaminu Pracy Zarządu Spółki 7.powoływanie Prezesa Zarządu a na wniosek Prezesa pozostałych Członków Zarządu oraz odwoływanie ze składu Zarządu poszczególnych jego członków 8.zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach wszystkich bądź poszczególnych członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,9.wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,10.wypowiadanie się we wszystkich sprawach, które wymagają uchwał Walnego Zgromadzenia;11.wyrażanie zgody na następujące czynności: a)nabywanie i zbywanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej jednostkowo 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych),nie przewidziane w planie finansowym;b)nabywanie i zbywanie akcji lub udziałów w innych podmiotach gospodarczych oraz innych papierów wartościowych, nie przewidziane w planie finansowym;c)zaciąganie kredytów, pożyczek oraz zawieranie umów leasingu nie przewidzianych w planie finansowym;d)zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie praw na dobrach niematerialnych ze szczególnym uwzględnieniem praw z rejestracji znaków towarowych i technologii e)nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomościach;f)udzielenie pożyczek oraz poręczeń innym podmiotom gospodarczym, o wartości przekraczającej jednostkowo 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) nie przewidziane w planie finansowym;g)zawieranie z pracownikami Spółki lub osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Spółki jakichkolwiek umów, które przewidywałyby udział w zysku lub opcje na akcje Spółki                          i przyjmowanie pracowniczych programów emerytalnych;h)tworzenie spółek i utworzenie oddziałów Spółki.4.Prócz obowiązków Rady wynikających z ustaw i statutu spółki do jej zadań należy wydawanie opinii dotyczących wszelkich spraw skierowanych do niej przez Zarząd w terminie wyznaczonym przez Zarząd.

§ 61.Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady, przewodniczy na posiedzeniach Rady oraz koordynuje prace pozostałych członków Rady.2.W razie czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego Rady jego obowiązki, o których mowa ust. 1, wykonuje Wiceprzewodniczący. Wówczas przysługują mu uprawnienia ujęte w § 8 ust. 2.3.Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady.4.Jeżeli przewodniczący Rady nie może zwołać posiedzenia Rady, zwołuje je Wiceprzewodniczący bądź osoba wskazana przez Przewodniczącego. 5.Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek. Przewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. 6.Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę , miejsce i proponowany porządek obrad. 7.Członkowie Rady Nadzorczej powinni otrzymać zawiadomienie o posiedzeniu wraz ze wskazaniem porządku obrad, co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia, w każdy sposób gwarantujący uzyskanie zawiadomienia przez adresata oraz potwierdzenia przez niego otrzymania zawiadomienia (listem poleconym, poczta kurierska , faksem, e-mailem, telefonicznie itp.)8.Z ważnych powodów termin, o którym mowa w ustępie poprzedzającym może ulec skróceniu. 9.Zawiadomienie winno określać termin, miejsce posiedzenia oraz porządek obrad.10.Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie rady są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu.11.W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad uchwały podjąć nie można, chyba, że są obecni wszyscy członkowie Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu. 12.Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.13.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.  14.Obowiązek przygotowania materiałów na posiedzenie rady spoczywa na sekretarzu rady. Postanowienie zdania poprzedzającego  stosuje się odpowiednio do członków Rady i członków Zarządu, którzy zwołują posiedzenie rady.15.Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie spółki lub w miejscu wskazanym w zawiadomieniu.16.Członek Rady który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, powinien zawiadomić o tym Przewodniczącego Rady.17.Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz w miesiącu.18.Rada może podejmować wiążące uchwały jeżeli na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.

§ 7 W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział,  bez prawa głosu, zaproszeni na Radę, Członkowie Zarządu, ewentualnie eksperci niezbędni do powzięcia decyzji w danej sprawie.

§ 81.Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów obecnych.2.W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§ 9Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Rady.

§ 10Wynagrodzenia Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzanie Akcjonariuszy.

§ 111.Koszty utrzymania Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.2.Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki. 3.Zarząd Spółki zapewnia obsługę administracyjno-techniczną Rady Nadzorczej.

§ 12Niniejszy Regulamin podlega opublikowaniu na stronie internetowej Spółki.

§ 13W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ma zastosowanie Kodeks Spółek Handlowych i Statut Spółki.

§ 14Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony i przyjęty na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 31maja 2004 roku Uchwała Nr VII/44/2004

§ 15Regulamin Rady Nadzorczej został zatwierdzony Uchwałą Nr 10/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 21.06.2004.