Raport bieżący Nr 34/2004

15 Июня 2004
Nabycie aktywów o znacznej wartości przez jednostkę zależną oraz rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału jednostki zależnej Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. z siedzibą w Lubzinie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 czerwca 2004 roku powziął informację o nabyciu przez spółkę zależną Śnieżka Ukraina Sp z o.o. aktywów w formie udziałów w spółce ANSER UKRAINA Sp. z o.o. Nabycie nastąpiło w formie odkupienia udziałów w dniu 6 kwietnia 2004 roku od pana Wołodimira W. Jałowienko za kwotę 256 000 UAH (równowartość 188 314 PLN). W wyniku nabycia Śnieżka Ukraina Sp. z o.o. posiada 51% udziałów w kapitale zakładowym spółki ANSER UKRAINA Sp. z o.o. Wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych Śnieżki Ukraina Sp z o.o. wyniesie 256 000 UAH (równowartość 188 314 PLN). Nie występują powiązania między emitentem czyli FFiL "Śnieżka" S. A., osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym. Śnieżka Ukraina Sp z o.o. planuje kontynuować dotychczasową działalność ANSER UKRAINA Sp. z o.o. Źródłem finansowania aktywów były środki własne spółki Śnieżka Ukraina Sp z o.o. Spółka ANSER UKRAINA z siedzibą w Łucku ul. Rankowa 1 obłast Wołyńska zajmuje się produkcją, przetwarzaniem materiałów budowlanych, wyrobów i konstrukcji oraz sprzedażą detaliczną i hurtową materiałów budowlanych i materiałów do produkcji farb i lakierów.

Kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest fakt objęcia więcej niż 20% kapitału zakładowego ANSER UKRAINA Sp. z o.o.

 

Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. powziął w dniu 14 czerwca 2004 roku informację o zarejestrowaniu  przez sąd w dniu 7 kwietnia 2004 roku zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki ANSER UKRAINA Sp. z o.o. Wysokość kapitału zakładowego po rejestracji jego zmiany to 730 000 UAH (równowartość 536 988 PLN). Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych udziałów jest równa 100, z tego Śnieżka Ukraina Sp z o.o. posiada 51 głosów. Taka konstrukcja wynika z odmienności ustawodawstwa ukraińskiego.