Raport bieżący Nr 33/2004

11 Июня 2004
Projekty uchwał ZWZA Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. z siedzibą w Lubzinie podaje do publicznej wiadomości projekty uchał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL "Śnieżka" S. A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2004 roku:

Uchwała  Nr 1/2004Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2004 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 1Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. z siedzibą w Lubzinie w osobie Pana .................................

 Uchwała  Nr 2/2004Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2004 roku w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 1Dokonuje się wyboru członków Komisji Skrutacyjnej w osobach:1.2.3. 

Uchwała  Nr 3/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2003 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr VII/45/2004 z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2003 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie postanawia:

§ 1Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów ”ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie za 2003 rok. § 2Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie za 2003 rok na które składa się: Ř Wprowadzenie do sprawozdania finansowegoŘ Bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę        - 198 066 429,00Ř Rachunek zysków i strat, który wykazuje zysknetto w wysokości       -   19 743 383,28Ř Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnychwykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę      -    51 554 881,28 Ř Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę  -     60 854 050,89    Ř Dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 3Zatwierdzane dokumenty o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

Uchwała  Nr 4/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2003 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr VII/43/2004 z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2003 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie postanawia:

§ 1Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie za 2003 rok na które składa się: Ř Skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę        - 222 167 882,95Ř Skonsolidowany rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości    -   19 308 522,52Ř Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę     -    51 739 910,16 Ř Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnegoo kwotę  -          -      60 337 820,27   

§ 3Zatwierdzane dokumenty o których mowa w § 1 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

Uchwała  Nr 5/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2004 roku w sprawie podziału zysku netto za 2003 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 6 ust 7 Statutu Spółki i Uchwały Rady Nadzorczej Nr VII/45/2004 z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2003 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie 34a postanawia:

§ 1Zysk netto za 2003 rok w wysokości 19 743 383,28 przeznaczyć na :1. Dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 0,35 zł (zero złotych trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję- tj.      w łącznej kwocie                    4 970 000,-■ Dniem dywidendy jest dzień 07 lipca 2004 roku.     ■ Wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 30 września 2004 roku.

 2.Wynagrodzenie dla Akcjonariuszy Założycieli, posiadaczy świadectw    założycielskich w wysokości 0,5% zysku netto dla każdego założyciela           w    kwocie:                                                                     394 868,-

3.  Pozostałą kwotę w wysokości                     14 378 515,28  pozostawić jako zysk nie podzielony

4.  Zysk nie podzielony z lat ubiegłych w wysokości      12 267 910,28     przeznaczyć na fundusz zapasowy.

      § 2Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Uchwała  Nr 6/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia

§ 1

Udzielić Członkom Zarządu Spółki w składzie:Ř Kazimierz MikrutŘ Witold Waśko Ř Tomasz Krzak absolutorium z wykonania przez Zarząd nałożonych obowiązków w 2003 roku.

§ 2

Udzielić  Członkom Rady Nadzorczej Spółki w składzie:Ř Stanisław Mikrut Ř Jerzy Pater Ř Stanisław Wiatr Ř Marta Mikrut-Grobelny Ř Stanisław Cymbor absolutorium z wykonania przez Radę Nadzorczą nałożonych obowiązków w 2003 roku.

Uchwała  Nr 7/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2004 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej i uzupełniającego wyboru członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych i § 12 ust 1 i ust.6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie postanawia

§ 1

Określić liczbę Członków Rady Nadzorczej na ......... osób.

§ 2

Dokonać wyboru uzupełniającego nowych członków Rady Nadzorczej                 w związku z uzyskaniem przez Spółkę statusu spółki publicznej w osobach:

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała  Nr 8/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 13 ust 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia

§ 1

Zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie przyjęty Uchwałą Nr VII/44/2004 Rady Nadzorczej w dniu 31 maja 2004 roku w brzmieniu ujętym w odrębnym załączniku do niniejszej Uchwały.

      § 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9/2004Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.  z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 21 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/2002 z dnia 20 marca 2002 roku dotyczącej   zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej ujętej    w Uchwale Nr VII/46/2004 z dnia 31 maja 2004 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć nowe zasady wynagrodzenia Członków Zarządu.

§ 1 1. Wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z trzech elementów · Miesięcznego wynagrodzenia podstawowego· Kwartalnej premii· Nagród za szczególne osiągnięcia   2. Miesięczne wynagrodzenie podstawowe ustala się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za czwarty kwartał poprzedniego roku jako krotność tego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw  publikowana jest  w Monitorze Polskim w obwieszczeniu Prezesa GUS3. Kwartalna premia przyznawana po ocenie kwartalnych wyników finansowych Spółki 4. Nagrody przyznawane są za szczególne osiągnięcia poszczególnych Członków Zarządu

§ 2 1. Miesięczne wynagrodzenie dla Prezesa Zarządu ustala się na poziomie do 10-krotnego miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia ustalonego w § 1 ust.2 2. Miesięczne wynagrodzenie dla Członków Zarządu ustala się na poziomie do 6-krotnego miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia ustalonego   w § 1 ust. 2 3. Premię kwartalną ustala się w wysokości do 40% wynagrodzenia podstawowego za dany kwartał

Niniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia upoważnia się Radę Nadzorczą do:  o indywidualnego ustalenia wynagrodzeń dla Prezesa Zarządu i Członków Zarządu w granicach ustalonych w § 2 niniejszej uchwały w drodze stosownych uchwał Rady Nadzorczej, biorąc pod uwagę poziom wynagrodzeń Członków Zarządu w podobnych Spółkach o zbliżonej wielkości zatrudnienia oraz konkurencją na rynku pracyo indywidualnego ustalania wysokości nagrody rocznej biorąc pod uwagą całokształt osiągnięć Spółki w danym roku.  § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.