Raport bieżący Nr 31/2004

4 Июня 2004
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zarząd FFiL "Śnieżka" S. A. przekazuje do publicznej wiadomości treść Sprawozdania Rady Nadzorczej FFiL "Śnieżka" S. A.za 2003 r.- o której mowa w zasadzie nr 18 ładu korporacyjnego, wynikającej z dokumentu "Dobre praktyki w spółkach publicznych" przyjętego do stosowania w Spółce.

SPRAWOZDANIE                 Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2003 rok oraz propozycji Zarządu o podziale zysku netto za 2003 rok. 1. Rada Nadzorcza spełniając obowiązek ujęty w art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych dokonała oceny sprawozdania finansowego za 2003 rok, posiłkując się przy tej ocenie raportem z badania sprawozdania finansowego sporządzonego przez biegłego rewidenta.Rada Nadzorcza na podstawie wyników i oceny zawartych w raporcie i opinii biegłego rewidenta oraz własnych ocen dokonywanych w ciągu całego roku uznaje, że sprawozdanie finansowe sporządzono rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami, a zawarte w nich informacje  w pełni odzwierciedlają rzeczywistą sytuację finansową Spółki.  Sprawozdanie finansowe za rok 2003 obejmuje:§ Bilans na dzień 31-12-2003 rok który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę    - 198 066 429,00§ Rachunek zysków i strat za okres do 01.01-31.12 2003 rok, który wykazuje zysk netto w wysokości   -   19 743 383,28§ Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazującą zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę -    51 554 881,28§ Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące   wzrost kapitału własnego  o kwotę  -    60 854 050,89 § Informację dodatkową, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje w/w dokumenty i stwierdza, że istnieją podstawy do ich rozpatrzenia oraz zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.2. Rada Nadzorcza zapoznała się również ze Sprawozdaniem Zarządu  z działalności Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie za 2003 rok i stwierdza, że sprawozdanie to odzwierciedla sytuację majątkową i finansową Spółki za 2003 roku oraz wyznacza dalsze kierunki rozwoju.3. Propozycja podziału zysku netto sporządzona przez Zarząd Spółki Uchwała Nr VII/70/2004 z dnia 30-04-2004 rok nie obejmuje należnego dla Akcjonariuszy Założycieli wynagrodzenia za usługi oddane przy jej powstaniu w wysokości 0,5% zysku netto co wynika z § 6 ust 7 Statutu Spółki.  W związku z tym ulegnie zmianie proponowany przez Zarząd Spółki podział zysku netto za 2003 rok wg. poniższego wyliczenia o Zysk netto za 2003 rok wynosi    - 19 743 383,28o Przeznaczenia 25% wypracowanego zysku netto na wypłatę dywidendy tj. 0,35 zł na 1 akcję-  4 970 000,00o Wynagrodzenie dla Akcjonariuszy Założycieli posiadających świadectwa założycielskie w wysokości 0,5% zysku netto dla każdego Akcjonariusza Założyciela tj. w łącznej kwocie      -     394 868,-o Pozostała kwota w wysokości - 14 378 515,28 pozostawić jako zysk niepodzielony 4.Rada Nadzorcza ocenia bieżącą sytuację w Spółce jako dobrą. Spółka posiada sprawnie działający 3 osobowy Zarząd oraz odpowiednich pracowników na kierowniczych stanowiskach.Zarząd Spółki realizuje z nadwyżką założone w planie na 2004 rok wszystkie wielkości i wskaźniki.  Rada Nadzorcza aprobuje „Strategiczne cele Spółki” ujęte w rozdziale drugi  Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2003 rok.