Raport bieżący Nr 30/2004

20 Мая 2004
Termin i porządek obrad ZWZA ZARZĄD FABRYKI FARB I LAKIERÓW „ŚNIEŻKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie 34A wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060537 w XII Wydział Gospodarczy KRS w Rzeszowie działając na podstawie art. 399 § 1 KSH

zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 21 czerwca 2004 roku (poniedziałek) o godzinie 12°° w sali konferencyjnej F.H.U. „Malibu” s.c. Z i M Niedbalec 39-207 Brzeźnica nr 18A  

Z następującym porządkiem obrad : 1.Otwarcie obrad 2.Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał4.Przyjęcie porządku obrad 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej 6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2003 rok.7.Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz propozycji podziału zysku za 2003 rok8.Podjęcie uchwał w sprawach:a)Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2003 rokb)Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA”S.A. za 2003 rokc)Podziału zysku netto za 2003 rokd)Udzielenia członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 roke)Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej f)Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej g)Zmian zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki  9.Wolne wnioski 10.Zamknięcie obradPrawo do udziału w Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe wystawione zgodnie z ustawą „Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi” ważne w dniu odbycia Zgromadzenia pod warunkiem, że świadectwa te będą złożone w sekretariacie Spółki w Brzeźnicy 18 A, do dnia 11 czerwca 2004 roku do godziny 14ºº i nie będą odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia.

Na trzy dni robocze przed terminem Zgromadzenia w tym samym miejscu będzie wyłożona lista uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu.

W Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze osobiście lub mogą być reprezentowani przez pełnomocników.  Pełnomocnikiem nie może być członek Zarządu oraz pracownik Spółki. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów lub pełnomocnictwa, z których wynikać będzie ich uprawnienie do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być, udzielone na piśmie i opłacone należną opłatą Skarbowa.

Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki  oraz Grupy Kapitałowej wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na 15 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.