Raport bieżący Nr 3/2006

17 Января 2006
Wstępne wyniki finansowe za 2005 rok Zarząd FFiL Śnieżka S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wyniki Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2005 rok: Wyniki jednostkowe: Dane w mln 2004 2005 Dynamika w % Przychody ze sprzedaży 300,7 304,8 101,4 Zysk operacyjny 21,8 31,1 142,8 Zysk brutto 29,4 30,9 105,1 Zysk netto 24,1 25,1 104,1 Wyniki skonsolidowane: Dane w mln 2004 2005 Dynamika w % Przychody ze sprzedaży 358,3 381,2 106,4 Zysk operacyjny 31,9 42,2 132,4 Zysk brutto 37,4 39,9 106,7 Zysk netto 27,9 28,2 100,9 W roku 2005 Spółka oraz Grupa Kapitałowa z powodzeniem realizowały założenia długofalowej strategii polegającej na uzyskaniu wiodącej pozycji w Europie Środkowo-Wschodniej. Sprzedaż w ujęciu skonsolidowanym wyniosła 381,2 mln zł, co oznacza wzrost o 6,4%, natomiast wypracowany zysk operacyjny osiągnął najwyższy w historii Grupy Kapitałowej Śnieżki poziom i wyniósł 42 mln złotych (wzrost o 10 mln zł, tj. o 32 %). W rezultacie marża zysku operacyjnego, prognozowana przez Zarząd na ponad 10%, ukształtowała się na poziomie 11,08%. Skonsolidowany zysk brutto był o 6,7% wyższy i ukształtował się na poziomie 39,9 mln, natomiast zysk netto w ujęciu skonsolidowanym wyniósł 28,2 mln zł i był większy od analogicznego rezultatu z roku 2004 o 1%. Mniejsza dynamika zysku netto w dużej mierze była spowodowana odebraniem ulgi podatkowej spółce zależnej Śnieżka-Ukraina działającej w specjalnej strefie ekonomicznej, jednak Zarząd emitenta cały czas prowadzi działania zmierzające do przywrócenia odebranych ulg i odzyskania zapłaconego podatku. Osiągnięte wyniki potwierdzają umacnianie pozycji Śnieżki na rynku i stanowią dobrą podstawę do dalszego wzrostu wartości Spółki./p>