Raport Bieżący Nr 3/ 2004

30 Января 2004
Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. z siedzibą w Lubzinie podaje do publicznej wiadomości ... Raport Bieżący Nr 3/ 2004

Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. z siedzibą w Lubzinie podaje do publicznej wiadomości w trybie § 58 Rozporządzenia RM z dnia 16 października 2001 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, że zobowiązuje się do stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierające skrócone kwartalne sprawozdania finansowe.