Raport bieżący Nr 29/2004

19 Мая 2004
Korekta raportu kwartalnego S.A.-QSr I kwartał 2004 Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. z siedzibą w Lubzinie podaje do publicznej wiadomości:

Sprostowanie danych finansowych zamieszczonych w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie za 1 kwartał 2004 r. (SA-QSr 1/2004),przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 17 maja 2004 roku.

I Wybrane dane finansowe poz. XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję

(w zł/) podano: 7,63 zł  winno być 7,61 zł

(w EUR) podano: 1,61 EUR    winno być 1,60 EUR

II Tabela pod skonsolidowanym bilansem

Wartość księgowa

podano: 122 595 tys. zł            winno być: 122 482 tys. zł

Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję

Podano: 7,63 zł             winno być: 7,61 zł

III Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Poz X Przychody finansowe

Podano: 3 993 tys.zł    winno być: 845 tys.zł

Poz. X.5. Inne

Podano: 3 468 tys.zł    winno być: 321 tys.zł

Poz. XI Koszty finansowe

Podano: 3 913 tys.zł    winno być: 765 tys.zł

Poz. XI.4. Inne

Podano: 3 195 tys.zł    winno być: 48 tys.zł

Poz.XVIII Podatek dochodowy

podano: 763 tys. zł   winno być:1190 tys. zł

b)      część odroczona

podano: 0            winno być: 427 tys. zł

poz. XIX Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

podano: 427 tys. zł   winno być: 0

IV. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

poz. I Zysk netto

podano: 2 339 tys. zł               winno być: 2 226 tys. zł

poz. II Korekty razem

podano: –12 928 tys. zł            winno być: –12 815

poz. II.2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

podano: -208             tys. zł               winno być: -94 tys. zł

poz. II.3. Amortyzacja, w tym: - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

podano: 0                    winno być: -51 tys. zł

poz. III. I. Wpływy

podano: 5 tys. zł          winno być: 485 tys. zł

poz. III.1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

podano: 0                    winno być: 5 tys. zł

V. Bilans

Poz. 4.3.a) – udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

Stan na 31.03.2004 Podano: 9 324 tys. zł   winno być: 99 tys. zł

Stan na 31.12.2003 Podano: 9339 tys.zł    winno być: 99 tys. zł

VI. Rachunek zysków i strat

Poz. I Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych

podano: 1 189 tys. zł               winno być: 3 089 tys. zł

Poz. II Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych

1 kwartał 2004 podano: 33 660 tys. zł            winno być: 651 tys. zł

1 kwartał 2003 podano: 24 369 tys. zł            winno być: 769 tys.zł

Poz. II.1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

1 kwartał 2004 podano: 6 787 tys. zł               winno być: 33 660 tys. zł

1 kwartał 2003 podano: 4 388 tys. zł               winno być: 24 369 tys. zł

Poz. II.2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

1 kwartał 2004 podano: 2 741 tys. zł   winno być: 9528 tys. zł

1 kwartał 2003 podano: 1 639 tys. zł   winno być: 6 027 tys. zł

Poz. X Przychody finansowe

1 kwartał 2004 podano: 4 034 tys. zł   winno być: 2 220 tys.zł

1 kwartał 2003 podano: 1 832 tys. zł   winno być: 96 tys. zł

Poz. X.1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych

1 kwartał 2004 podano: 508            tys zł             winno być: 1 466 tys.zł

1 kwartał 2003 podano: 96 tys. zł          winno być: 0

Poz. X.5. Inne

1 kwartał 2004 podano: 2 036 tys zł                winno być: 222 tys. zł

1 kwartał 2003 podano: 1 736 tys. zł               winno być: 0 

Poz. XI Koszty finansowe

1 kwartał 2004 podano: 2 409 tys. zł               winno być: 595 tys. zł

1 kwartał 2003 podano: 4 191 tys.zł                winno być: 2 455 tys. zł

Poz. XI.4. Inne

1 kwartał 2004 podano: 1 814 tys.zł                winno być: 0

1 kwartał 2003 podano: 3 363 tys. zł               winno być: 1 628 tys. zł

Poz. XV. Podatek dochodowy

Podano 723 tys.zł    winno być 1 150 tys.zł

b) część odroczona

podano: 0            winno być: 427 tys. zł