Raport bieżący Nr 28/2005

7 Сентября 2005
Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej po 8 miesiącach 2005 roku Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. podaje do publicznej wiadomości, że:1) Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA w układzie narastającym po 8 miesiącach 2005 roku wyniosły 280 615 tys. zł., co daje dynamikę sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu 2004 roku 102,5 %.

2) Przychody są wykazywane w wartości godziwej należnej uwzględniającej kwoty rabatów handlowych oraz należnych premii pieniężnych. Powyższe dane są prezentowane według wymogów MSSF.

3) Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje ponadto, że niniejszy raport jest ostatnią informacją dotyczącą wysokości przychodów, które emitent przekazywał w okresach miesięcznych. FFiL Śnieżka SA jest obecnie jedyną spółką publiczną reprezentującą rynek farb i lakierów a z powodu wycofania akcji głównego konkurenta z publicznego obrotu akcjonariusze nie mają możliwości porównywania osiągniętych wyników. W związku z tym dalsze informowanie o bieżącej sytuacji przyniosłoby jednostronne korzyści konkurentom.