Raport bieżący Nr 27/2005

9 Августа 2005
Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej po 7 miesiącach 2005 roku Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. podaje do publicznej wiadomości, że:1) Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA w układzie narastającym po 7 miesiącach 2005 roku wyniosły 234 142 tys. zł., co daje dynamikę sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu 2004 roku 102,0 %.

2) Przychody są wykazywane w wartości godziwej należnej uwzględniającej kwoty rabatów handlowych oraz należnych premii pieniężnych. Powyższe dane są prezentowane według wymogów MSSF.