Raport bieżący Nr 27/2004

14 Мая 2004
Zawarcie znaczącej umowy Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. z siedzibą w Lubzinie podaje do publicznej wiadomości, że:

W dniu 14 maja 2004 roku została zawarta umowa kredytowa z Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK S.A. centrum Korporacyjne Tarnów na kwotę 30 mln PLN z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Kredyt może być wykorzystany jako kredyt odnawialny, kredyt w rachunku bieżącym, gwarancja w walutach PLN, EURO, USD  do dnia 30 maja 2005 roku. Istotne warunki umowy to zastosowane zabezpieczenia:

-         zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa w kwocie 8.049.995,00 PLN wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej

-         przewłaszczenie mienia ruchomego przedsiębiorstwa w kwocie 8.049.995,00 PLN wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej do czasu ustanowienia zastawu

-         zastaw rejestrowy na zapasach o wartości 8.000.000,00 PLN wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej

-         przewłaszczenie zapasów o wartości 8.000.000,00 PLN wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej do czasu ustanowienia zastawu

-         przewłaszczenie bonów skarbowych o wartości 6.100.000,00 PLN

-         cesja należności na kwotę 4.000.000,00 PLN

-         pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bieżącymi w BPH PBK SA

Pozostałe zapisy nie odbiegają w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju umów kredytowych. Umowa jest kontynuacją umowy kredytowej zawartej z Bankiem BPH PBK S.A. z dnia 26 maja 2003 roku. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest kwota kredytu przekraczająca 10% kapitałów własnych FFiL ŚNIEŻKA S.A.