Raport bieżący Nr 26/2005

18 Июля 2005
Przychody ze sprzedaży po 6 miesiącach 2005 roku Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. podaje do publicznej wiadomości, że:1) Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA w układzie narastającym po 6 miesiącach 2005 roku wyniosły 184 385 tys. zł., co daje dynamikę sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu 2004 roku 98,9 %.

2) Przychody są wykazywane w wartości godziwej należnej uwzględniającej kwoty rabatów handlowych oraz należnych premii pieniężnych. Powyższe dane są prezentowane według wymogów MSSF.