Raport bieżący Nr 21/2005

22 Июня 2005
Uchwały ZWZA Zarząd FFiL Śnieżka S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka S.A., które odbyło się w dniu 21 czerwca 2005 roku:

Uchwała  Nr 1/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2005 roku w sprawie wyboru PrzewodniczącegoZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 1Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. z siedzibą w Lubzinie w osobie Pana Stanisława Cymbor.

 Uchwała  Nr 2/2005Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia następującego porządku obrad.

§ 11. Otwarcie obrad2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał4. Przyjęcie porządku obrad5. Wybór Komisji Skrutacyjnej6. Przedłożenie przez Zarząd Spółki:a. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 rokb. Sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rokc. Propozycji podziału zysku netto za 2004 rokd. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA”e. Propozycji zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzeniaf. Propozycji zmian w Zakładowej polityce Rachunkowościg. Oświadczenia w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Spółce7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:a. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz propozycji podziału zysku netto 2004 rokb. Zwięzłej oceny sytuacji Spółkic. Propozycji zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej8. Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami9. Podjęcie uchwał w sprawach:a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2004 rokb) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA”S.A. za 2004 rokc) Podziału zysku netto za 2004 rokd) Udzielenia członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2004 roke) Powołania Członków Rady Nadzorczej na czwartą kadencjęf) Zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczejg) Zatwierdzenia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzeniah) Podjęcia decyzji o sporządzaniu sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowościi) Zatwierdzenia oświadczenia w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Spółcej) Wolne wnioski10. Zamknięcie obrad§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała  Nr 3a/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2005 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Kazimierza Mikrut.

Uchwała  Nr 3b/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2005 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Rafała Mikrut.

Uchwała  Nr 3c/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2005 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Piotra Mikrut.

Uchwała  Nr 4/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2004 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr VIII/31/2005 z dnia 23 maja 2005 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2004 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie postanawia:

§ 1Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów ”ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie za 2004 rok. § 2Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie za 2004 rok na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowegoBilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę    - 189 018 984,23Rachunek zysków i strat, który wykazuje zysknetto w wysokości   -   24 019 649,54Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnychwykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę  -    39 756 418,92Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę  -     18 654 781,54Dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 3Zatwierdzane dokumenty o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

Uchwała  Nr 5/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2004 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr VIII/33/2005 z dnia 23 maja 2005 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2004 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie postanawia:

§ 1Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie za 2004 rok na które składa się: Skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę   - 217 723 749,21Skonsolidowany rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości  -   27 833 120,52Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę   -    39 611 759,42 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnegoo kwotę  -      20 232 140,87   

§ 3Zatwierdzane dokumenty o których mowa w § 1 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

Uchwała  Nr 6/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2005 roku w sprawie podziału zysku netto za 2004 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 6 ust 7 Statutu Spółki i Uchwały Rady Nadzorczej Nr VIII/32/2004 z dnia 23 maja 2005 roku w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2004 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie 34a postanawia:

§ 1

Zysk netto za 2004 rok w wysokości 24 019 649,54 przeznaczyć na :1. Dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 0,42 zł (zero złotych czterdzieści dwa groszy) na jedną akcję- tj.      w łącznej kwocie              5 964 000,-■ Dniem dywidendy jest dzień 07lipca 2005 roku.■ Wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 1 września 2005 roku.

2. Wynagrodzenie dla Akcjonariuszy Założycieli, posiadaczy świadectw założycielskich w wysokości 0,5% zysku netto dla każdego założyciela w łącznej kwocie:                                            480 393,-

3. Pozostałą kwotę w wysokości        17 575 256,54   przeznaczyć na fundusz zapasowy 4. Fundusz rezerwowy utworzony z zysku 2003 roku w wysokości  14 378 515,28 przeznaczyć na fundusz zapasowy

      § 2

Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Uchwała  Nr 7a/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia § 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Prezesowi Panu Piotrowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2004 roku.

Uchwała  Nr 7b/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia § 1

Udzielić Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Witoldowi Waśko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2004 roku. Uchwała  Nr 7c/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia § 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Panu Januszowi Kęsek absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2004 roku

Uchwała  Nr 7d/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia § 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Pater absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2004 roku.

Uchwała  Nr 7e/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia § 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Cymbor absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2004 roku.

Uchwała  Nr 7f/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia § 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Wiatr absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2004 roku.

Uchwała  Nr 7g/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia § 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Marcie Mikrut-Grobelny absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2004 roku.

Uchwała  Nr 7h/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia § 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2004 roku.

Uchwała  Nr 7i/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia § 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Bentke absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2004 roku.

Uchwała  Nr 7j/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia § 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2004 roku.

Uchwała  Nr 7k/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia § 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Panu Kazimierzowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie 01.01.2004 do 30.03.2004 roku.

Uchwała  Nr 7l/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia § 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Krzak absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 do 31.08.2004 roku.

Uchwała  Nr 8a/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na czwarta kadencję

Na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia § 1

Powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Pater.

Uchwała  Nr 8b/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na czwarta kadencję

Na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia § 1

Powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Stanisława Cymbor.

Uchwała  Nr 8c/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na czwarta kadencję

Na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia § 1

Powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Stanisława Wiatr.

Uchwała  Nr 8d/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na czwarta kadencję

Na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia § 1

Powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Stanisława Mikrut.

Uchwała  Nr 8e/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na czwarta kadencję

Na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia § 1

Powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Jakuba Bentke.

Uchwała  Nr 8f/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na czwarta kadencję

Na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia § 1

Powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Łapińskiego.

Uchwała  Nr 8g/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na czwarta kadencję

Na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia § 1

Powołać na członka Rady Nadzorczej Panią Martę Mikrut-Grobelny.

Uchwała  Nr 9/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia uzupełnienia do Regulaminu Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 13 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia § 1

Zatwierdzić uzupełnienia do Regulaminu Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie przyjęte Uchwałą Nr VIII/34/2005 Rady Nadzorczej w dniu 23 maja 2005 roku w brzmieniu ujętym w odrębnym załączniku do niniejszej Uchwały jako jednolity tekst.

§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała  Nr 10/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia uzupełnienia do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie § 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia § 1

Zatwierdzić uzupełnienia do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie w brzmieniu ujętym w odrębnym załączniku do niniejszej Uchwały jako jednolity tekst.

§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała  Nr 11/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2005 roku w sprawie decyzji o sporządzaniu sprawozdań finansowych zgodnie MSR.

Działając na podstawie art.45 ust 1c i art. 55 ust 6d ustawy z dnia 29 września 1994 roku o Rachunkowości (z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia § 1

Podjąć decyzję w sprawie sporządzania sprawozdawczości finansowej zgodnie z MSR przez Fabrykę Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie jak również przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA”.Decyzja obowiązuje od dnia 01-01-2005 roku.

Uchwała  Nr 12/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 21 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Zgodnie z pismem Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 23-02-2005 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia § 1

Zaakceptować „Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego” opracowane przez Zarząd Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Załącznik do uchwały nr 9/2005

R E G U L A M I N

Rady Nadzorczej

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” Spółka Akcyjna -  Lubzina 34 a 

Tekst jednolity

§1Rada Nadzorcza jest organem sprawujący nadzór nad działalnością Spółki funkcjonującym na podstawie przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych, statutu Spółki oraz uchwał walnego Zgromadzenia, w takim zakresie, w jakim w myśl ustawy wiążą one Radę, oraz na podstawie niniejszego regulaminu.§ 21. Rada Nadzorcza składa się  z pięciu do siedmiu członków.2. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej jej członkowie wybierają z grona członków Rady Nadzorczej posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii A Przewodniczącego Rady Nadzorczej systemem rotacyjnym w porządku alfabetycznym nazwisk. Wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Rady Nadzorczej wybiera się z grona pozostałych członków.3. Zmiana funkcji określonych w ust 2 dokonuje się w drodze uchwały powziętej bezwzględną większością głosów Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.4.  Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. 5. Mandaty Członków Rady wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie zarządu działalności spółki oraz sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.6. Kadencja osób o których mowa w ust 2 kończy się z dniem upływu kadencji całej Rady Nadzorczej.7. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa przed upływem kadencji :§ wskutek rezygnacji złożonej na piśmie, na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej § wskutek odwołania § w razie śmierci8. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały. §31. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest dochować staranności wymaganej w obrocie profesjonalnym, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności, przy przestrzeganiu przepisów prawa, statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, w takim zakresie, w jakim wiążą one Radę, niniejszego regulaminu, z uwzględnieniem celu Spółki, przedmiotu jej działalności oraz aktualnej i spodziewanej sytuacji finansowej.2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania aby otrzymać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalność spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. 3.  O zaistniałym  konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zbierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. 4. Członek Rady Nadzorcze powinien umożliwić zarządowi przekazania  w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej. §41. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki nadzorcze w sposób kolegialny 2. Rada Nadzorcza może delegować członków Rady do określonych zadań nadzorczych 3. Członek Rady Nadzorczej delegowany do stałych czynności nadzorczych będzie składać Radzie Nadzorczej (w punkcie – sprawy bieżące) relacje z zaistniałych na danym odcinku nieprawidłowych, szkodliwych dla Spółki i nie zgodnych z prawem działań. 4. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wiadomości związanych z działalnością spółki, które poznali w związku ze sprawowaniem mandatu.5. Członkowie Rady Nadzorczej powinni być obecni na Walnym Zgromadzeniu oraz w zakresie swych kompetencji udzielać akcjonariuszom niezbędnych wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. W przypadku nieobecności Członka Rady Nadzorczej powinien on przekazać wyjaśnienie swej nieobecności w sposób, który umożliwi jego przedstawienie na Walnym Zgromadzeniu. 6. a) Rada nadzorcza powołuje ze swojego grona Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń określając jednocześnie ich skład oraz szczegółowy zakres kompetencji b) Do kompetencji Komitetu Audytu należy: § wykonywanie nadzoru nad funkcjonowaniem audytu wewnętrznego Spółki w imieniu Rady Nadzorczej § udzielanie bieżących zaleceń w zakresie audytu wewnętrznego Spółki,§ bieżące informowanie Rady Nadzorczej o stwierdzonych istotnych zdarzeniach związanych z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego Spółki oraz udzielonych wytycznych,§ analizowanie i ocena stosunków i zależności występujących w Spółce, a także w samej Radzie Nadzorczej i Zarządzie Spółki pod kątem możliwych do ujawnienia lub wyeliminowania tego zjawiska .§ rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta c) do kompetencji Komitetu Wynagrodzeń należą sprawy obejmujące przygotowanie propozycji zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządud) Komitety powinny składać Radzie coroczne sprawozdania ze swej działalności, §51. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.2. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki 3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:1. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,2. ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 §2 pkt. 1 KSH, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 3. ocena  wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia straty,4. coroczne składanie Walnemu Zgromadzeniu: a) pisemnego sprawozdania z wyników oceny o których mowa w pkt 2 i 3,b) zwięzłej pisemnej oceny sytuacji spółki, przy czym ocena taka winna zostać udostępniona w taki sposób, aby akcjonariusze mogli się z nią zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem,5. zatwierdzanie przygotowanych przez Zarząd planów :- rocznego planu rzeczowo-finansowego inwestycji,- rocznego planu sprzedaży wyrobów i towarów handlowych,- rocznego planu wydatków na reprezentację, reklamę i koszty handlowe,- planu rocznego zatrudnienie i wynagrodzeń,- rocznego planu finansowego spółki,6. Zatwierdzenie regulaminów i ich zmiany1. Regulaminu Organizacyjnego2. Regulaminu Wynagrodzeń pracowników3. Regulaminu Pracy Zarządu Spółki 7. powoływanie Prezesa Zarządu a na wniosek Prezesa pozostałych Członków Zarządu oraz odwoływanie ze składu Zarządu poszczególnych jego członków 8. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach wszystkich bądź poszczególnych członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,9. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, po przedstawieniu rekomendacji Komitetu Audytu10. wypowiadanie się we wszystkich sprawach, które wymagają uchwał Walnego Zgromadzenia;11. wyrażanie zgody na następujące czynności: a) nabywanie i zbywanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej jednostkowo 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych),nie przewidziane w planie finansowym;b) nabywanie i zbywanie akcji lub udziałów w innych podmiotach gospodarczych oraz innych papierów wartościowych, nie przewidziane w planie finansowym;c) zaciąganie kredytów, pożyczek oraz zawieranie umów leasingu nie przewidzianych w planie finansowym;d) zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie praw na dobrach niematerialnych ze szczególnym uwzględnieniem praw z rejestracji znaków towarowych i technologii ;e) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomościach;f) udzielenie pożyczek oraz poręczeń innym podmiotom gospodarczym, o wartości przekraczającej jednostkowo 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) nie przewidziane w planie finansowym;g) zawieranie z pracownikami Spółki lub osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Spółki jakichkolwiek umów, które przewidywałyby udział w zysku lub opcje na akcje Spółki i przyjmowanie pracowniczych programów emerytalnych;h) tworzenie spółek i utworzenie oddziałów Spółki.4. Prócz obowiązków Rady wynikających z ustaw i statutu spółki do jej zadań należy wydawanie opinii dotyczących wszelkich spraw skierowanych do niej przez Zarząd w terminie wyznaczonym przez Zarząd.§ 61. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady, przewodniczy na posiedzeniach Rady oraz koordynuje prace pozostałych członków Rady.2. W razie czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego Rady jego obowiązki, o których mowa ust. 1, wykonuje Wiceprzewodniczący. Wówczas przysługują mu uprawnienia ujęte w § 8 ust. 2.3. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady.4. Jeżeli przewodniczący Rady nie może zwołać posiedzenia Rady, zwołuje je Wiceprzewodniczący bądź osoba wskazana przez Przewodniczącego. 5. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek. Przewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. 6. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. 7. Członkowie Rady Nadzorczej powinni otrzymać zawiadomienie o posiedzeniu wraz ze wskazaniem porządku obrad, co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia, w każdy sposób gwarantujący uzyskanie zawiadomienia przez adresata oraz potwierdzenia przez niego otrzymania zawiadomienia (listem poleconym, poczta kurierska , faksem, e-mailem, telefonicznie itp.)8. Z ważnych powodów termin, o którym mowa w ustępie poprzedzającym może ulec skróceniu. 9. Zawiadomienie winno określać termin, miejsce posiedzenia oraz porządek obrad.10. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie rady są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu.11. W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad uchwały podjąć nie można, chyba, że są obecni wszyscy członkowie Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu. 12. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.13. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.  14. Obowiązek przygotowania materiałów na posiedzenie rady spoczywa na sekretarzu rady. Postanowienie zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do członków Rady i członków Zarządu, którzy zwołują posiedzenie rady.15. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie spółki lub w miejscu wskazanym w zawiadomieniu.16. Członek Rady który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, powinien zawiadomić o tym Przewodniczącego Rady.17.  Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz w miesiącu.18. Rada może podejmować wiążące uchwały jeżeli na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.§ 7 W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział,  bez prawa głosu, zaproszeni na Radę, Członkowie Zarządu, ewentualnie eksperci niezbędni do powzięcia decyzji w danej sprawie. § 81. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów obecnych.2. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.§ 9Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Rady.§ 10Wynagrodzenia Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzanie Akcjonariuszy.§ 111. Koszty utrzymania Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.2. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki. 3. Zarząd Spółki zapewnia obsługę administracyjno-techniczną Rady Nadzorczej. § 12Niniejszy Regulamin podlega opublikowaniu na stronie internetowej Spółki. § 13W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ma zastosowanie Kodeks Spółek Handlowych i Statut Spółki. § 14Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony i przyjęty na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 31maja 2004 roku Uchwała Nr VII/44/2004.§ 15Regulamin Rady Nadzorczej został zatwierdzony Uchwałą Nr 10/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2004 roku. § 16Jednolity tekst Regulaminu Rady Nadzorczej został przyjęty Uchwałą Nr VIII/34/2005. § 17Jednolity tekst Regulaminu Rady Nadzorczej został zatwierdzony Uchwałą Nr 9/2005 ZWZA w dniu 21-06-2005 roku.

Załącznik do uchwały nr 10/2005

R E G U L A M I N Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” Spółka Akcyjna Lubzina 34 a§1Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwane dalej Zgromadzeniem, jest najwyższą władzą spółki. § 21. Niniejszy regulamin Zgromadzenia określa zasady i tryb odbywania zgromadzeń, w zakresie nie uregulowanym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia statutu.2. Postanowienia regulaminu stosuje się do Zgromadzeń Zwyczajnych i Nadzwyczajnych.§ 31. Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania Uchwał bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, z zastrzeżeniem ust.2.2. Jeżeli przepis szczególny albo postanowienie statutu przewiduje konieczność zachowania określonego quorum, zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwały, gdy quorum jest zachowane w momencie głosowania.§41. Obsługę techniczną i organizacyjną zgromadzenia obowiązany jest każdorazowo zapewnia zarząd spółki.2. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, zarząd może wykonywać z pomocą osób trzecich, pod warunkiem, że są to podmioty świadczące profesjonalne usługi w zakresie walnych zgromadzeń akcjonariuszy.   

3. Jeżeli zgromadzenie zwoływane jest przez inny niż zarząd organ lub podmioty, a zarząd nie może zapewnić obsługi, o której mowa w ust.1 obsługę tę zapewnia organ lub podmiot, który zwołał zgromadzenie. §5W obradach zgromadzenia mają prawo uczestniczyć:1. Akcjonariusze, którzy uczynili zadość wymogom prawa, 2. Pełnomocnicy lub przedstawiciele ustawowi akcjonariuszy, o których mowa w punkcie poprzedzającym3. Członkowie rady nadzorczej i członkowie zarządu 4. Eksperci i goście zaproszeni przez organ lub podmiot zwołujący zgromadzenie 5. Osoby, o których mowa § 4 ust 2  6. Notariusz lub asesor notarialny, sporządzający protokół z przebiegu zgromadzenia. § 6 1. Do otwarcia obrad zgromadzenia uprawnieni są w następującej kolejności, z zastrzeżeniem ust. 21) Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 3) Prezes Zarządu 4) Osoba wyznaczona przez Zarząd2. Upoważniony w dalszej kolejności może wykonywać upoważnienie i obowiązek, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, pod warunkiem, że upoważniony w bliższej kolejności jest nieobecny na zgromadzeniu albo       z inny powodów nie może otworzyć obrad. 3. Jeżeli zgromadzenie zwołane zostało przez Akcjonariuszy na podstawie upoważnienia Sądu, do otwarcia zgromadzenia upoważnionym jest wyłącznie przewodniczący ustanowiony  przez Sąd. § 7 1. Otwierający zgromadzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 niezwłocznie po otwarciu obrad zarząda wybór przewodniczącego zgromadzenia 2. Otwierający , o którym mowa § 6 ust 3 sam przewodniczy obradom.§ 8Przewodniczący zgromadzenia może być wyłącznie osobą, o której mowa w § 5 pkt 1-2 zwaną dalej uczestnikiem zgromadzenia. § 9Kandydatury na przewodniczącego zgromadzenia zgłasza się do otwierającego zgromadzenie. § 101. Jeżeli na przewodniczącego zgromadzenia zgłoszono tylko jedną kandydaturę, wybór może być dokonany przez aklamację. 2. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, otwierający zgromadzenie zarządza głosowanie. W takim wypadku otwierający zgromadzenie zarządza sporządzenie listy obecności, stosownie do procedury określonej w § 13-15. Postanowienie § 16 stosuje się odpowiednio.§ 111. Jeżeli żąda tego choćby jeden z uczestników zgromadzenia głosowanie nad wyborem przewodniczącego winno być tajne.2. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.3. Jeżeli kilka kandydatów uzyskałoby taką samą liczbą głosów, otwierający zgromadzenie zarządza powtórne głosowanie co do tych kandydatów. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.§ 12Wybrany przewodniczący przejmuje przewodnictwo nad obradami i zarządza sporządzenie listy obecności, chyba, że lista obecności została już sporządzona,  stosownie do § 10 ust .§ 131. Lista obecności sporządzona jest na wykazie przygotowanym przez organ lub podmiot, na którym spoczywa obowiązek zapewnienia obsługi technicznej i organizacyjnej zgromadzenia.2. Wykaz o którym mowa w ustępie poprzedzającym obejmuje: 1) Nazwisko i imię  lub nazwy akcjonariuszy2) Ilość akcji, którą reprezentuje każdy akcjonariusz 3) Ilość głosów przysługujących poszczególnym akcjonariuszom 3. Na wykazie , o którym mowa w ustępach poprzedzających, uczestnicy zgromadzenia poświadczają swoją obecność własnoręcznym podpisem potwierdzającym równocześnie informację o ilości akcji i ilości głosów przysługujących z posiadanych akcji.  Jeżeli podpis jest nieczytelny, należy obok niego wpisać czytelnie imię i nazwisko uczestnika zgromadzenia składającego podpis.§ 14Przy sporządzaniu listy obecności należy nadto:1) Sprawdzić tożsamość uczestników zgromadzenia na podstawie przedłożonych przez nich dowodów osobistych lub paszportów bądź innych nie budzących wątpliwości dokumentów. 2) Sprawdzić i odebrać od przedstawicieli ustawowych akcjonariuszy dokumenty potwierdzające ten fakt  w celu dołączania ich do protokołu zgromadzenia3) Sprawdzić i odebrać od pełnomocników akcjonariuszy dokumentu pełnomocnictwa w celu dołączenia ich do protokołu zgromadzenia 4) Wydać uczestnikom zgromadzenia karty do głosowania spełniające wymogi określone w § 30 i § 32  lub karty identyfikujące, umożliwiające oddanie głosów przy użyciu systemu komputerowego.

§ 15Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w zwołanym zgromadzeniu, których nie umieszczono na liście, o której mowa w § 13 ust. 1 dopisuje się do listy. Postanowienia § 13 ust. 2-3 i § 14 stosuje się odpowiednio.

§ 16Po zakończeniu sporządzenia listy obecności poopisuje ją przewodniczący zgromadzenia. § 17Na wniosek uczestników  zgromadzenia, przedstawiających przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego reprezentowanego na zgromadzeniu, lista obecności winna być sprawdzona. Sprawdzenia dokonuje wybrana w tym celu komisja, licząca przynajmniej trzy osoby. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. § 18Wybór członków komisji, o której mowa w paragrafie poprzedzającym, zarządza przewodniczący zgromadzenia. Postanowienia § 11  stosuje się odpowiednio.§ 19Przy sporządzeniu i  ewentualnym sprawdzeniu listy obecności przewodniczący zgromadzenia stwierdza zdolność zgromadzenia do podejmowania uchwał. § 20O ile zajdzie taka potrzeba, przewodniczący zgromadzenia może sobie przybrać do pomocy osobę, która będzie pełnić funkcję sekretarza zgromadzenia. § 21 Po stwierdzeniu zdolności zgromadzenia do podejmowania uchwał, przewodniczący przedstawia zgromadzeniu porządek obrad i poddaje go pod głosowanie. § 221. Decyzję w sprawie zatwierdzenia porządku obrad lub wprowadzenia do niego zmian podjąć może wyłącznie zgromadzenie w drodze uchwały.2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody, a wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.§ 231. Po przegłosowaniu uchwały dotyczącej porządku obrad, przewodniczący zarządza wybór trzyosobowej komisji skrutacyjnej i trzy osobowej komisji wniosków. Postanowienia §8, §9, §10 ust 2 zd.1 stosuje się odpowiednio.2. Nadto odpowiednio stosuje się postanowienia § 11, z tym, że zgromadzenie może w drodze uchwały uchylić tajność głosowania przy wyborze komisji, o której mowa w ustępie poprzedzającym  § 241. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy w szczególności czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, obliczenie i sprawdzenie wyników głosowania oraz ich ogłoszenie.  2. Wyniki głosowania może ogłosić także przewodniczący zgromadzenia.3. Członkowie komisji wniosków redagują projekty uchwał zgłoszonych w trakcie zgromadzenia.4. W razie zlecenia obsługi technicznej i organizacyjnej zgromadzenia wyspecjalizowanym osobom trzecim, członkowie  komisji, o których mowa w § 23, sprawują nadzór nad czynnościami tych osób. § 25W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania bądź też w innym zakresie, członkowie komisji, o których mowa  w § 23, zgłaszają to niezwłocznie przewodniczącemu zgromadzenia.    § 26Do obowiązków przewodniczącego zgromadzenia należy nadto:1. Czuwanie nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem obrad 2. Ścisłe przestrzeganie przyjętego porządku obrad 3. Udzielanie i odbieranie głosu4. Przyjmowanie wniosków i projektów uchwał5. Ogłaszanie przerw w uzasadnionych przypadkach§ 27Na wstępie obrad zgromadzenia, zważywszy na przyjęty porządek obrad, może w drodze uchwały przyjąć limit czasowy dla poszczególnych wystąpień.

§ 281. O przebiegu i kolejności wystąpień rozstrzyga przewodniczący zgromadzenia.2. Przewodniczący zgromadzenia może udzielić głosu także członkom organów spółki oraz zaproszonym oraz zaproszonym ekspertom w celu przedstawienia wyjaśnień.§ 291. Zgromadzenie podejmuje decyzję w formie uchwał, po przeprowadzeniu głosowania.2. Głosowanie jest jawne albo tajne, w zależności od wymogów stawianych przez przepisy kodeksu spółek handlowych lub postanowień statutu.  § 30Głos w głosowaniu jawnym oddaje się poprzez podnoszenie ręki wraz  z okazaniem karty do głosowania jawnego, z której wynika liczba głosów, którą dysponuje głosujący.  § 31Głos w głosowaniu tajnym oddaje się przy pomocy karty do głosowania albo systemu komputerowego.§ 321. Karty do głosowania przydziela się akcjonariuszom w taki sposób, aby nie odtajnić głosowania.2. Liczba kart do głosowania przydzielana poszczególnym akcjonariuszom zależy od przysługującej im liczby głosów.3. Na karcie do głosowania zamieszcza się napisy:   „tak” „nie” „wstrzymuję się”4. Głos oddaje się poprzez skreślenie napisów, które nie odpowiadają treści głosu głosującego.5. Jeżeli na karcie do głosowania pozostał nie skreślony więcej niż jeden zapis, o których mowa w ust 3, głos jest nieważny. § 33Jeżeli do głosowania używany jest system komputerowy winien on:1. Zapewnić możliwość oddania głosów w ilości przysługującej poszczególnym akcjonariuszom.2. Wykluczyć możliwość identyfikacji treści głosów oddanych przez poszczególnych uczestników zgromadzenia.§ 34Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale zgromadzenia, do której stanowi załącznik Nr 1.

Załącznik do uchwały nr 12/2005 Oświadczenie w sprawie przestrzegania Ładu Korporacyjnego został opublikowany oddzielnym raportem bieżącym Nr 22/2005 w dniu 22 czerwca 2005 roku.