Raport bieżący Nr 2/2006

12 Января 2006
Termin i porządek obrad ZWZA spółki Zarząd Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie 34A wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060537 w XII Wydział Gospodarczy KRS w Rzeszowie działając na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI.

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 17 marca 2006 roku (piątek) o godzinie 10°° w sali konferencyjnej F.H.U. „Malibu” 39-207 Brzeźnica nr 18A.

Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zdolności do podejmowania uchwał4. Przyjęcie porządku obrad5. Wybór Komisji Skrutacyjnej6. Przedłożenie przez Zarząd Spółki:a. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005 rokb. Sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rokc. Propozycji podziału zysku netto za 2005 rokd. Oświadczenia w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Spółce7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:a. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz propozycji podziału zysku netto 2005 rokb. Zwięzłej oceny sytuacji Spółki 8. Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami9. Podjęcie uchwał w sprawach:a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2005 rokb) Podziału zysku netto za 2005 rokc) Udzielenia poszczególnym członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2005 rokd) Zatwierdzenia oświadczenia w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Spółce10. Wolne wnioski11. Zamknięcie obrad

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe wystawione zgodnie z  Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538) ważne w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że świadectwa te będą złożone w sekretariacie Spółki w Brzeźnicy nr 18, do dnia 10 marca 2006 roku do godziny 15ºº i nie będą odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w tym samym miejscu będzie wyłożona lista uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze osobiście lub mogą być reprezentowani przez pełnomocników. Pełnomocnikiem nie może być członek Zarządu oraz pracownik Spółki. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów lub pełnomocnictwa, z których wynikać będzie ich uprawnienie do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być, udzielone na piśmie i opłacone należną opłatą skarbową.

Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na 15 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.