Raport bieżący Nr 2/2005

17 Января 2005
Zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. informuje, że w dniu 17 stycznia 2005 roku otrzymał zawiadomienie od ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zbyciu akcji, w wyniku którego podmiot stał się posiadaczem akcji dających nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu FFiL ŚNIEŻKA S.A.

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zrównoważonego, ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus oraz ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2 w wyniku zbycia w dniu 14 stycznia 2005 roku akcji Śnieżka S.A. przez ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji, ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony, ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus oraz ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Śnieżka S.A. posiadanych przez wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. spadła poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Śnieżka S.A.

W dniu zejścia poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały łącznie 0 sztuk akcji ŚNIEŻKA S.A. co stanowi 0 % kapitału zakładowego tej spółki.

Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadają łącznie 0 sztuk akcji Śnieżka S.A., co stanowi 0 % kapitału zakładowego tej spółki.

Akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dają łącznie 0 głosów na walnym zgromadzeniu Śnieżka S.A., co stanowi 0 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.