Raport bieżący Nr 18/2005

8 Июня 2005
Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej po 5 miesiącach 2005 roku Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. podaje do publicznej wiadomości, że:

1) Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA w układzie narastającym po 5 miesiącach 2005 roku wyniosły 141 709 tys. zł., co daje dynamikę sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu 2004 roku 96,9 %.

2) Przychody są wykazywane w wartości godziwej należnej uwzględniającej kwoty rabatów handlowych oraz należnych premii pieniężnych. Powyższe dane są prezentowane według wymogów MSSF.