Raport bieżący Nr 17/2005

6 Июня 2005
Zwięzła ocena sytuacji sporządzona przez Radę Nadzorczą Realizując zapisy Zasady nr 18 Dobrych Praktyk Zarząd FFiL Śnieżka S.A. przekazuje do publicznej wiadomości zwięzłą ocenę sytuacji w Spółce „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie oraz w Grupie Kapitałowej w której jednostką dominującą jest FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. sporządzoną przez Radę Nadzorczą Spółki

I. Wyniki ekonomiczno finansowe za 2004 rok1. Wielkość sprzedaży „ŚNIEŻKI” wyniosła 300 698 tys. zł. i jest to 10% wzrost w stosunku do roku ubiegłego 2. Wielkość sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła 358 260 tys. zł. co oznacza wzrost o 20% do roku ubiegłego 3. Zysk netto w „ŚNIEŻCE”osiągnięto w wysokości 24 020 tys. zł. co oznacza wzrost o 20% do roku ubiegłego 4. Zysk netto Grupy Kapitałowej wynosi 27 833 tys zł i jest to 44% wzrost do roku ubiegłego 5. Nastąpił 26% przyrost środków trwałych 6. Środki trwałe w budowie (inwestycje) osiągnęły wielkość 17 687 tys. zł. i dotyczy budowy nowych wydziałów produkcyjnych wraz z maszynami i urządzeniami produkcyjnych oraz magazynów

II. Bieżąca sytuacja w Spółce:1. Zarząd działa na podstawie planów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą. Dotychczas zawarte umowy handlowe na 2005 rok potwierdzają prognozowane wielkość sprzedaży Grupy Kapitałowej na poziomie 400 mln złotych i osiągnięcia zakładanej marży operacyjnej na poziomie 10%.2. Plan marketingu zakłada intensywną kampanię reklamową w celu zwiększenia wielkości sprzedaży i pozyskanie nowych odbiorców tak w kraju jak i zagranicą. Firma wprowadziła do sprzedaży nową markę farb najwyższej jakości - „Magnat”.3.  Zakończenie zadań inwestycyjnych zaspokoi wzrastające zapotrzebowania rynku na wyroby Spółki poprzez poszerzenie asortymentu wyrobów oraz poprawę jakości jak również wdrożenie nowych wyrobów. W szczególności Spółka rozpocznie od lata 2005 sprzedaż farb proszkowych, dzięki czemu Śnieżka zaistnieje w dynamicznie rozwijającym się segmencie nowoczesnych farb dla przemysłu. 4. Spółka posiada potencjał i pozycję gwarantujące dalsze zwiększenie swej konkurencyjności oraz realizację jeszcze lepszych wyników w następnych latach. Optymistycznie oceniamy ekspansję Spółki na Ukrainie, gdzie w drugim kwartale rozpoczęła produkcję spółka zależna Ukraina II w Wistowej. Podejmowane są również działania w celu rozszerzenia sprzedaży na rynku Unii Europejskiej.5.  Rada Nadzorcza analizując stan obecny zarówno finansowy jak i gospodarczy Spółki ocenia bieżącą sytuację w Spółce jako dobrą. Rada pozytywnie ocenia dotychczasowe działania i zamierzenia Zarządu Spółki6. Rada Nadzorcza nie dostrzega żadnych zagrożeń mogących zaszkodzić przyszłościowej działalności Spółki.