Raport bieżący Nr 17/2004

31 Марта 2004
Zmiana warunków znaczącej umowy Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. podaje do publicznej wiadomości, że:Został podpisany aneks do umowy kredytowej zawartej z Bankiem PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie II Oddział Rzeszów. Istotne zmiany dokonane w treści umowy:- Kwota kredytu została podniesiona do 15 mln zł- okres wykorzystania kredytu został wydłużony do dnia 26 marca 2005 roku- jako zabezpieczenie umowy dodatkowo przyjęto blokadę papierów wartościowych (bonów skarbowych) w kwocie nie niższej niż 5.000.000 zł

Łączna wartość umów zawartych z bankiem PKO BP wynosi obecnie 15.500.000 zł