Raport bieżący Nr 16/2005

31 Мая 2005
Zawarcie znaczącej umowy Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. informuje, że w dniu 30 maja 2005 roku została zawarta umowa kredytowa z bankiem BPH  S.A. Centrum Korporacyjne Małopolska na kwotę 24,0 mln PLN w formie linii kredytowej z możliwością wykorzystania do dnia 30 czerwca 2006 roku. Jako zabezpieczenie zostały przyjęte: zastaw na zapasach, zastaw na środkach trwałych, cesja należności, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Zapisy umowy nie odbiegają w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju umów kredytowych.

Łączna wartość wszystkich umów kredytowych emitenta z bankiem BPH S.A. wynosi 24,0 mln złotych.

Kwota kredytu przewyższa wartość 10% kapitału własnego emitenta i stanowi podstawę uznania umowy za znaczącą.