Raport bieżący Nr 15/2006

31 Марта 2006
Zawiadomienie o nabyciu akcji od Julius Baer International Equity Fund Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, iż w dniu 31 marca 2006 roku otrzymał zawiadomienie od  Julius Baer International Equity Fund o następującej treści:

Działając w imieniu i na rzecz Julius Baer International Equity Fund z siedzibą w Nowym Jorku, przy 330 Madison Avenue, NY 10017, USA („Spółka”),w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 69 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z 2005 r.) niniejszym zawiadamiam, że w wyniku nabycia przez Spółkę akcji w Fabryce Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A., z siedzibą w Lubzinie, 39-102 Lubzina 34A („Śnieżka”) w rezultacie transakcji na otwartym rynku w dniu 11 stycznia 2005 roku, Spółka posiada 709.930 (słownie: siedemset dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji w Śnieżce, stanowiących 5 % kapitału zakładowego Śnieżki i uprawniających do wykonywania 709.930 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Śnieżki, stanowiących 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Przed powyższym nabyciem akcji w Śnieżce, Spółka posiadała 166.812 (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwanaście ) akcji w Śnieżce, stanowiących 1,17 % kapitału zakładowego Śnieżki i uprawniających do wykonywania 166.812 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Śnieżki, stanowiących 1,17 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W związku z faktem, że w FFiL Śnieżka S.A. występują akcje uprzywilejowane co do głosu, poprawny udział procentowy w ogólnej liczbie głosów wynosi obecnie 4,38 %, natomiast przed nabyciem Julius Baer International Equity Fund posiadał prawo do 1,03 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.