Raport bieżący Nr 14/2006

31 Марта 2006
Zawiadomienie o nabyciu akcji od Julius Baer Investment Management LLC Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, iż w dniu 31 marca 2006 roku otrzymał zawiadomienie od  Julius Baer Investment Management LLC o następującej treści:

Działając w imieniu i na rzecz Julius Baer Investment Management LLC z siedzibą w Nowym Jorku, przy 330 Madison Avenue, NY 10017, USA („Spółka”),w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 69 ustęp 1 punkt 1 w związku z art. 87 ustęp 1 punkt 3 litera b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z 2005 r.) niniejszym zawiadamiam, że, w związku z zarządzaniem przez Spółkę cudzym portfelem papierów wartościowych na zlecenie, w wyniku nabycia przez naszych klientów akcji w Fabryce Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A., z siedzibą w Lubzinie, 39-102 Lubzina 34A („Śnieżka”) w rezultacie transakcji na otwartym rynku w dniu 11 stycznia 2005 roku, Spółka jest uprawniona wykonywać prawo głosu z 989.779 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji w Śnieżce, stanowiących 6,97 % kapitału zakładowego Śnieżki i uprawniających do wykonywania 989.779 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Śnieżki, stanowiących 6,97 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Przed powyższym nabyciem akcji w Śnieżce, Spółka była uprawniona do wykonywania prawa głosu z 522.812 (słownie: pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwanaście ) akcji w Śnieżce, stanowiących 3,68 % kapitału zakładowego Śnieżki i uprawniających do wykonywania 522.812 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Śnieżki, stanowiących 3,68% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W związku z faktem, że w FFiL Śnieżka S.A. występują akcje uprzywilejowane co do głosu, poprawny udział procentowy w ogólnej liczbie głosów wynosi obecnie 6,11 %, natomiast przed nabyciem  Julius Baer Investment Management LLC posiadał prawo do 3,23 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.