Raport bieżący Nr 14/2005

10 Мая 2005
Termin i porządek obrad ZWZA spółki

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie 34A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060537 w XII Wydział Gospodarczy KRS w Rzeszowie działając na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 21 czerwca 2005 roku (wtorek) o godzinie 10°° w sali konferencyjnej F.H.U. „Malibu” 39-207 Brzeźnica nr 18A.

Porządek obrad:1. Otwarcie obrad2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał4. Przyjęcie porządku obrad5. Wybór Komisji Skrutacyjnej6. Przedłożenie przez Zarząd Spółki:a. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 rokb. Sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rokc. Propozycji podziału zysku netto za 2004 rokd. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA”e. Propozycji zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzeniaf. Propozycji zmian w Zakładowej polityce Rachunkowościg. Oświadczenia w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Spółce7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:a. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz propozycji podziału zysku netto 2004 rokb. Zwięzłej oceny sytuacji Spółkic. Propozycji zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej8. Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami9. Podjęcie uchwał w sprawach:a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2004 rokb) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA”S.A. za 2004 rokc) Podziału zysku netto za 2004 rokd) Udzielenia członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2004 roke) Powołania Członków Rady Nadzorczej na czwartą kadencjęf) Zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczejg) Zatwierdzenia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzeniah) Podjęcia decyzji o sporządzaniu sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowościi) Zatwierdzenia oświadczenia w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Spółcej) Wolne wnioski10. Zamknięcie obradPrawo do udziału w Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe wystawione zgodnie z ustawą „Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi” ważne w dniu odbycia Zgromadzenia pod warunkiem, że świadectwa te będą złożone w sekretariacie Spółki w Brzeźnicy 18 A, do dnia 14 czerwca 2005 roku do godziny 14ºº i nie będą odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia.

Na trzy dni robocze przed terminem Zgromadzenia w tym samym miejscu będzie wyłożona lista uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu.

W Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze osobiście lub mogą być reprezentowani przez pełnomocników. Pełnomocnikiem nie może być członek Zarządu oraz pracownik Spółki. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów lub pełnomocnictwa, z których wynikać będzie ich uprawnienie do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być, udzielone na piśmie i opłacone należną opłatą Skarbowa.Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na 15 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.