Raport bieżący Nr 13/2005

10 Мая 2005
Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej po 4 miesiącach 2005 roku Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. podaje do publicznej wiadomości, że:

1) Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA w układzie narastającym po 4 miesiącach 2005 roku wyniosły 100 929 tys. zł., co daje dynamikę sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu 2004 roku 96,3 %.

2)  Przychody są wykazywane w wartości godziwej należnej uwzględniającej kwoty rabatów handlowych oraz należnych premii pieniężnych. Powyższe dane są prezentowane według wymogów MSSF.