Raport bieżący Nr 13/2004

17 Марта 2004
Zmiana warunków znaczącej umowy Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. podaje do publicznej wiadomości, że:W dniu 17 marca 2004 został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/4956/00 z dnia 29 maja 2000 roku zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A. Istotne zmiany dokonane w treści umowy:- limit wierzytelności został podniesiony do kwoty 17 mln zł- okres wykorzystania limitu został wydłużony do dnia 31 marca 2005 roku- jako zabezpieczenie umowy dodatkowo przyjęto przewłaszczenie bonów skarbowych o wartości nie mniejszej niż 5.250.000,-  zł oraz zwiększono kwotę oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 34 mln złotych