Raport bieżący Nr 12/2006

17 Марта 2006
Powołanie Członków Zarządu W związku z zakończeniem w dniu dzisiejszym kadencji Zarządu, Rada Nadzorcza FFiL Śnieżka S.A. powołała Zarząd na następną kadencję w niezmienionym składzie powierzając finkcję Prezesa Zarządu Panu Piotrowi Mikrut, funkcję Wiceprezesa Zarządu Panu Witoldowi Waśko oraz funkcję Członka Zarzadu Panu Januszowi Kęsek. Powołanie Członków Zarządu następuje z dniem 17 marca 2006 roku. 

Wszyscy powołani Członkowie wchodzili w skład Zarządu poprzedniej kadencji.Informacje o kwalifikacjach i opis przebiegu pracy zawodowej Pana Piotra Mikruta zostały zamieszczone w raporcie bieżącym nr 16/2004 z dnia 30 marca 2004 roku, Pana Witolda Waśko w prospekcie emisyjnym a Pana Janusza Kęska w raporcie bieżącym nr 45/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 roku..

Powołani członkowie Zarządu nie wykonują innej działalności poza przedsiębiorstwem emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna, nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółki cywilnej, osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej, nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Nie zostali również wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.