Raport bieżący Nr 11/2005

7 Апреля 2005
Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej w I kwartale 2005 Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. podaje do publicznej wiadomości, że:

1) Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA w układzie narastającym po 3 miesiącach 2005 roku wyniosły 62 239 tys. zł., co daje dynamikę sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu 2004 roku 92,2 %.

2) Przychody są wykazywane w wartości godziwej należnej uwzględniającej kwoty rabatów handlowych oraz należnych premii pieniężnych. Powyższe dane są prezentowane według wymogów MSSF.