Raport Bieżący Nr 10/2006

17 Марта 2006
Uchwały podjęte przez ZWZA Uchwała  Nr 1/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 17marca 2006 roku w sprawie wyboru PrzewodniczącegoZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 1Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. z siedzibą w Lubzinie w osobie Pana Stanisława Cymbor.

Uchwała  Nr 2/2006Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 17 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia następującego porządku obrad.

§ 11. Otwarcie obrad2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zdolności do podejmowania uchwał4. Przyjęcie porządku obrad5. Wybór Komisji Skrutacyjnej6. Przedłożenie przez Zarząd Spółki:a. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005 rokb. Sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rokc. Propozycji podziału zysku netto za 2005 rokd. Oświadczenia w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Spółce7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:a. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz propozycji podziału zysku netto 2005 rokb. Zwięzłej oceny sytuacji Spółki8. Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami9. Podjęcie uchwał w sprawach:a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2005 rokb) Podziału zysku netto za 2005 rokc) Udzielenia poszczególnym członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2005 rokd) Zatwierdzenia oświadczenia w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Spółce10. Wolne wnioski11. Zamknięcie obrad

2Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała  Nr 3a/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 17 marca 2006 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Kazimierza Mikrut.

Uchwała  Nr 3b/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 17 marca 2006 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Rafała Mikrut.

Uchwała  Nr 3c/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 17 marca 2006 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Jerzego Pater.

Uchwała  Nr 4/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 17 marca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2005 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr IX/13/2006 z dnia 06 marca 2006 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2005 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie postanawia:

§ 1Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów ”ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie za 2005 rok. § 2Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie za 2005 rok na które składa się: - Wprowadzenie - Bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę        - 200 796 tys. zł.- Rachunek zysków i strat, który wykazuje zysknetto w wysokości       -   25 089 tys. zł.- Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę  -     18 626 tys. zł. - Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnychwykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę      -        3 923 tys. zł. - Dodatkowe informacja i objaśnienia

§ 3Zatwierdzane dokumenty o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.  

Uchwała  Nr 5/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 17 marca 2006 roku w sprawie podziału zysku netto za 2005 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 6 ust 7 Statutu Spółki i Uchwały Rady Nadzorczej Nr IX/14/2006 z dnia 06 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2005 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie 34a postanawia:

§ 1

Zysk netto za 2005 rok w wysokości 25 089 107,17 przeznaczyć na :1. Dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 0,44 zł (zero złotych czterdzieści cztery grosze) na jedną akcję- tj.      w łącznej kwocie   6 248 000,00 zł- Dniem dywidendy jest dzień 30 marca 2006 roku.     - Wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 4 września 2006 roku.

2. Wynagrodzenie dla Akcjonariuszy Założycieli, posiadaczy świadectw założycielskich w wysokości 0,5% zysku netto dla każdego założyciela w łącznej kwocie:   501 782,-

3. Pozostałą kwotę w wysokości    18 339 325,17 przeznaczyć na fundusz zapasowy

      § 2

Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.Uchwała  Nr 6a/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 17 marca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia § 1

Udzielić ustępującemu Członkowi Zarządu Spółki Prezesowi Panu Piotrowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2005 roku.

Uchwała  Nr 6b/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 17 marca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia § 1

Udzielić ustępującemu Członkowi Zarządu Spółki Panu Witoldowi Waśko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2005 roku.

Uchwała  Nr 6c/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 17 marca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia § 1

Udzielić ustępującemu Członkowi Zarządu Spółki Panu Januszowi Kęsek absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2005 roku.

Uchwała  Nr 6d/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 17 marca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia § 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Pater absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2005 roku.

Uchwała  Nr 6e/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 17 marca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia § 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Cymbor absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2005 roku.

Uchwała  Nr 6f/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 17 marca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia § 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Wiatr absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2005 roku.

Uchwała  Nr 6g/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 17 marca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia § 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Marcie Mikrut-Grobelny absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2005 roku.

Uchwała  Nr 6h/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 17 marca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia § 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2005 roku.

Uchwała  Nr 6i/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 17 marca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia § 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Bentke absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2005 roku.

Uchwała  Nr 6j/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 17 marca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia § 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2005 roku.

Uchwała  Nr 7/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubziniepodjęta w dniu 17 marca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Zgodnie z pismem Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 23-02-2005 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia § 1

Zaakceptować „Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego” opracowane przez Zarząd Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Załącznik do uchwały nr 7 został przekazany w dniu dzisiejszym w raporcie bieżącym nr 11/2006.