Raport bieżący Nr 10/2005

4 Апреля 2005
Prognoza wyników na rok 2005 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2004 Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. prognozuje osiągnięcie następujących wyników Grupy Kapitałowej na rok 2005:

Dwucyfrowy wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży do wartości powyżej 400,0 mln złotych zgodnie z MSSF oraz wzrost marży zysku operacyjnego do poziomu ponad 10%.

Ze względu na dużą zmienność kursów USD i EURO nie prognozujemy wielkości zysku netto.

Na realizację prognozy wpływ będą miały spółki obejmowane konsolidacją sprawozdań finansowych: FFiL Śnieżka S.A., Hadrokor Sp. z o.o., Farbud Sp. z o.o., Anser-Ukraina Sp. z o.o., Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o., Białorusko-Polska Śnieżka Sp. z o.o., Fabryka Farb i Lakierów  Proszkowych Sp. z o.o. oraz planowane włączenie do konsolidacji spółki Śnieżka Sp. z o.o. z siedzibą w Wistowej na Ukrainie począwszy od wyników II kwartału bieżącego roku. Prognozę zbudowano w oparciu o kursy walut z listopada 2004 roku. Emitent będzie na bieżąco monitorował możliwość realizacji prognozowanych wyników, natomiast w okresach kwartalnych przedstawi oceny i ewentualne korekty założonych planów, w przypadku gdyby zrealizowane wielkości wskazywałyby na różnicę w całym 2005 roku danych prognozowanych o więcej niż 10%.