Raport bieżący Nr 1/2006

12 Января 2006
Powołanie i odwołanie prokurentów Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A., działając zgodnie z § 5 ust.1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje o zmianie na stanowisku prokurenta. W dniu 11 stycznia 2006 roku w wyniku  zmiany na stanowisku Dyrektora ds. Technicznych, Zarząd odwołał prokurę dla Pana Edwina Michno dotychczasowego Dyrektora d.s. Technicznych i jednocześnie udzielił prokury Panu Stanisławowi Panek powierzając mu funkcję Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji.

Pan Stanisław Panek posiada wykształcenie wyższe techniczne i tytuł inżyniera mechanika, specjalność – budowa maszyn.

Przebieg pracy zawodowej:

1970-1981 WUCH Dębica – szlifierz

1981-1994 WUCH Dębica – specjalista kontroli jakości

1994-1996 WUCH Dębica – Kierownik Działu Kontroli Jakości

1996-1999 FFiL CHEMAL s.c. (od 1998 roku Śnieżka S.A.) – mistrz utrzymania ruchu

1999-2005    FFiL Śnieżka S.A. – Główny Mechanik

od 11.01.2006 FFiL Śnieżka S.A. – Dyrektor Ds. Technicznych i Inwestycji

Pan Stanisław Panek nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Stanisław Panek nie został również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.