Raport bieżący Nr 1/2005

11 Января 2005
Przychody ze sprzedaży w 2004 roku Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. podaje do publicznej wiadomości, że:

1)  Przychody ze sprzedaży FFiL ŚNIEŻKA S.A. w układzie narastającym po 12 miesiącach 2004 roku wyniosły 300 372 tys. zł., co daje dynamikę sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu 2003 roku 110 %.

2)  Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA w układzie narastającym po 12 miesiącach 2004 roku wyniosły 358 140 tys. zł., co daje dynamikę sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu 2003 roku 120 %.

3) Przychody są wykazywane w wartości godziwej należnej uwzględniającej kwoty rabatów handlowych oraz należnych premii pieniężnych. Powyższe dane są prezentowane według wymogów MSSF.