GRUPA KAPITAŁOWA ŚNIEŻKI GENERUJE DUŻE WZROSTY SPRZEDAŻY

8 Марта 2004
Grupa kapitałowa Śnieżka zanotowała na początku roku znaczące przyrosty wielkości sprzedaży. Przychody ze sprzedaży Grupy w miesiącu lutym wzrosły w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku o 47,6 % i wyniosły 20,5 mln zł. Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej w pierwszych dwóch miesiącach 2004 roku  wzrosły w porównaniu okresem styczeń-luty 2003 o 40,9%.

Początek roku to dla sektora producentów farb i lakierów tzw. "martwy okres". Bardzo dobre wyniki Grupy Kapitałowej Śnieżki są przejawem strategii spółki, która wykazuje dużą aktywność sprzedażową. Efekty przynoszą poczynione wcześniej inwestycje w dystrybucję wyrobów a także zaangażowanie w spółki zależne. Dodatkowo Spółka chce minimalizować zjawisko sezonowości poprzez rozwój nowych produktów (m.in. produkty chemii gospodarczej, farby drukarskie). Na wzrost sprzedaży grupy w okresie styczeń - luty 2004 w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego miały wpływ przede wszystkim dwa czynniki: powiększenie grupy kapitałowej o ŚNIEŻKĘ UKRAINA, która jest największym i najszybciej rozwijającym się podmiotem zależnym w grupie kapitałowej, a także  powiększenie o spółkę HADROKOR - producenta wyrobów antykorozyjnych.