DOBRE WYNIKI ŚNIEŻKI

16 Августа 2005
FFiL Śnieżka SA opublikowała rozszerzony skonsolidowany raport za drugi kwartał 2005 roku. Przychody ze sprzedaży Grupy za drugi kwartał br. wyniosły 122 140 tys., co oznacza dynamikę 103,4% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Śnieżka uzyskała bardzo dobry wynik na działalności operacyjnej: zysk z działalności operacyjnej w drugim kwartale br. wyniósł 14 623 tys. zł, co oznacza dynamikę 192% (zysk operacyjny w drugim kwartale ubiegłego roku ukształtował się na poziomie 7 620 tys. zł). Wynik operacyjny pozostaje bardzo dobry nawet po uwzględnieniu ubiegłorocznej rezerwy w kwocie 2 700 tys.zł, utworzonej w II kwartale i rozwiązanej w III kwartale roku 2004 (141,7% dynamiki w porównaniu z analogicznym okresem 2004 roku). 

Nieco mniejszy jest zysk netto, który wyniósł 9 343 tys.zł (9 959 tys.zł. w porównywalnym okresie roku ubiegłego),jednak sytuacja taka była zgodna z planami Spółki. Wynika ona z niższych niż w roku ubiegłym przychodów finansowych. W II kwartale roku 2004 przychody finansowe wyniosły 5 636 tys.zł., co w znacznej mierze było efektem uzyskanych dodatnich różnic kursowych. W roku bieżącym takich przychodów nie planowano. 

Wyniki Śnieżki są bardzo dobrym prognostykiem na przyszłość i dają solidne podstawy do skutecznej realizacji zamierzeń Spółki, w tym uzyskania planowanej marży zysku operacyjnego na poziomie powyżej 10%.